Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tenttiä 11.8.2020 ei pidetä perinteisenä salitenttinä. Sen sijaan tentti hoidetaan esseellä. Pyydä ohjeet jakson vastuuopettajalta (Poutiainen) sähköpostitse.

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

  • osaa soveltaa erilaisia musiikkikasvatuksen perustoimintoja ja työtapoja alakoulussa.
  • osaa ottaa huomioon oppilaiden musiikillisen ajattelun ja kehityksen vaiheet opetuksessaan.
  • osaa ohjata luovaa musiikillista toimintaa.
  • osaa suunnitella musiikkikasvatusta kulttuuriseen identiteettiin, kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen sekä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyen.
  • osaa tarkastella musiikkia taidekasvatuksen ja sen tutkimuksen osana.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakson luennot ja ryhmäopetus järjestetään pääosin kevätlukukaudella. Vapaan säestyksen ryhmäopetusta järjestetään vuosittain resurssien mukaisesti.

Opintojaksossa käsitellään

  • alakoulun musiikkikasvatuksen pedagogisia kysymyksiä toiminnallisesti ja teoreettisesti.
  • musiikin peruselementtejä ja niiden soveltamista luokkatyöskentelyssä.
  • esimerkiksi musiikillista keksimistä, kuuntelukasvatusta, laulamista, koulusoitinten käyttöä ja teknologiaa osana musiikinopetusta.

Jaksossa tutustutaan myös vapaaseen säestykseen ja kehitetään siihen liittyviä perustaitoja.

Luento- ja ryhmäopetusta. Opintojaksoon sisältyy vapaan säestyksen opetusta. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Enintään 200 sivun laajuinen kokonaisuus ajankohtaista musiikkikasvatuksen alaan liittyvää kirjallisuutta, oppimateriaaleja ja tutkimusartikkeleita. Kokonaisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintojakso toteutuu pääasiassa ryhmäopetuksena. Ryhmäopetuksen lisäksi opiskelija osallistuu luennoille. Opintojaksolla hyödynnetään monipuolisesti opetusteknologiaa.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä, annetuista harjoitustehtävistä tai muun opettajan antaman suoritusmuodon arvioinnista. Arviointiasteikko on 0–5.

PLEASE NOTE that the general examination on August 11th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instructions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Yliopistonlehtori Ari Poutiainen