Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.12.2019 at 00:00 - 18.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös sivuaineoikeuden tai erillisen opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kurssiin kuuluu biologian osuuteen liittyvä ennakkotehtävä ja maantieteen osuuteen liittyvä verkkotentti, joilla varmistetaan peruskoulun biologian ja maantieteen keskeisten sisältöjen hallinta. Ennakkotehtävä ja verkkotentti suositellaan suoritettavaksi ennen opintojakson alkua.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää biologian merkityksen osana oppilaan luonnontieteellisten ajattelutaitojen ja maailmankuvan muotoutumista.
 • ymmärtää biologian opetuksen merkityksen luonnon monimuotoisuuden ja sen suojelun esilletuomisessa sekä kestävän kehityksen edistämisessä.
 • harjaantuu käyttämään biologian opetukselle olennaisia tutkimuksellisuutta ja kokemuksellisuutta korostavia lähestymistapoja.
 • ymmärtää maantieteen merkityksen maailmankuvan muodostumisessa, ympäristövastuullisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamisessa.
 • osaa tarkastella ihmisen ympäristösuhdetta maantieteen näkökulmista.
 • hallitsee maantieteellisen tiedon esittämis- ja tulkintatapoja.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksossa

 • perehdytään biologian tiedonalan rakenteeseen ja käsitteistöön sekä biologian merkitykseen osana luonnontieteiden oppimista.
 • käsitellään biologian ymmärtämisen kannalta olennaisia teemoja: eliökuntaa, elinympäristöjä, monimuotoisuutta, sopeutumista ja biologisia vuorovaikutussuhteita sekä eliöiden rakennetta, toimintaa, lisääntymistä, elinkaarta ja ihmisen biologiaa.
 • perehdytään biologian opetukselle ominaisiin tutkimuksellisuutta, kokemuksellisuutta sekä havainnointi-, ajattelu- ja toimintataitojen kehittymistä korostaviin opetusmenetelmiin kuten kokeellisuuteen, pienimuotoisten tutkimusten tekemiseen sekä pelien ja leikkien käyttöön opetuksessa.
 • perehdytään erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön biologian opetuksessa.
 • käsitellään ihmisen ja ympäristön suhdetta aistihavaintojen ja henkilökohtaisten kokemusten välityksellä.
 • perehdytään maantieteen opetuksessa käytettäviin ympäristön tutkimisen tapoihin: kenttätyömenetelmiin, karttaopetukseen ja muihin maantieteellisen tiedon esitystapoihin.
 • käsitellään ympäristön sosiaalisia merkityksiä: osallistumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä työtapoja sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamista.
 • käsitellään alueellisen tiedon esittämistä ja aluemaantieteen opettamista.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Juuti, K (toim.). 2016. Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus.

Luvut:

3 Biologia – elämän tiede

4 Maantiede – Paikkojen ja alueiden tiede

6 Tutkimusperustainen lähestymistapa ympäristöopin opetuksessa

12 Tekemällä oppii – laboratoriotyöskentely ympäristöopin opetusmenetelmänä

13 Maasto-opetus luonnon monimuotoisuuden arvostamisen perustana

14 kasvien kerääminen – perinteisen opetusmenetelmän uusi tuleminen

15 kartat ja paikkatieto tilannetajun kehittymisen apuna

16 Symbolit haltuun – tiedon graafinen esittäminen

Maantieteen verkkotentin pakollinen kirjallisuus:

 • Cantell, H. ym. (2016). Geoidi Elämän edellytykset. Helsinki: SanomaPro.

Biologian oheiskirjallisuus:

 • Eloranta, V., Jeronen, E., & Palmberg, I. (toim.) (2005). Biologia eläväksi. Biologian didaktiikan käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Maantieteen oheiskirjallisuus:

 • Cantell, H., Rikkinen, H., & Tani, S. (2007). Maailma minussa - minä maailmassa. Maantieteen opettajan käsikirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Kurssin arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, jotka arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso suoritetaan läpäisemällä maantieteen verkkotentti ja biologian ennakkotehtävät, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, osallistumalla aktiivisesti luento- ja ryhmäopetukseen sekä omatoimiseen ryhmätyöskentelyyn.

Professori Sirpa Tani
Professori Anna Uitto
Yliopistonlehtori Hannele Cantell
Yliopistonlehtori Arja Kaasinen
Tohtorikoulutettava Merike Kesler