Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Chemistry and Physics education 5 Cr General Examination 17.3.2020 - 17.3.2020
Chemistry and Physics education 5 Cr General Examination 28.1.2020 - 28.1.2020
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Course 28.10.2019 - 16.12.2019
Chemistry and Physics education 5 Cr General Examination 19.3.2019 - 19.3.2019
Chemistry and Physics education 5 Cr General Examination 29.1.2019 - 29.1.2019
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Course 29.10.2018 - 17.12.2018
Chemistry and Physics education 5 Cr General Examination 8.5.2018 - 8.5.2018
Chemistry and Physics education 5 Cr General Examination 6.3.2018 - 6.3.2018
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Course 30.10.2017 - 18.12.2017
Chemistry and Physics education 5 Cr General Examination 24.10.2017 - 24.10.2017

Target group

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Learning outcomes

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää luonnonilmiöiden mittaamisen, mallintamisen ja laboratoriokoejärjestelyt fysiikan ja kemian tiedonmuodostumisessa ja mallien ristiriitoja lasten kokemusmaailman kanssa.
 • ymmärtää mikro-, makro- ja symbolitason tiedon erottelun sekä siihen liittyviä oppilaiden käsitteellisen ymmärtämisen vaikeuksia.
 • tietää tyypillisiä lasten ennakkokäsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen ja osaa ottaa ne huomioon opetuksen suunnittelussa.
 • hallitsee fysiikan ja kemian keskeisten ilmiöiden demonstroimisen ja osaa ohjata oppilaita luonnontieteellisten käytänteiden oppimisessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
 • ymmärtää fysiikan ja kemian opiskelun sukupuolittuneisuutta ja kykenee tukemaan, herättämään ja ylläpitämään lapsen kiinnostusta fysiikan ja kemian ilmiöitä ja selitysmalleja kohtaan sekä tukemaan lapsen sitoutumista opiskeluun.

Timing

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään II periodissa.

Contents

Opintojaksossa käsitellään

 • turvallinen työskentely koulussa ja koulun ulkopuolella fysiikan ja kemian opiskelussa.
 • esimerkkejä fysiikan ja kemian keskeisistä ilmiöistä ja käsitteistä perusopetuksen 1-6 luokkien opetuksen näkökulmasta.
 • oppilaiden käsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen.
 • fysiikan ja kemian opiskeluun liittyvät tunteet ja asenteet ja oppiaineeseen liittyvät sukupuolikysymykset.
 • fysiikan ja kemian opetuksen työtavat, erityisesti demonstraatio ja oppilastyö sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppiaineen opetuksessa.

Study materials

Pakollinen kirjallisuus:

 • Kirjasta Juuti, K. (Toim.), (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus. luvut: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, ja 18.

Oheiskirjallisuus:

Assessment practices and criteria

Arviointimenetelmät ovat tentti tai essee. Ensisijainen suoritustapa on tentti. Arviointiasteikko on 0–5.

Completion methods

1) Luennot, ryhmäopetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti tai erikseen sovittaessa

2) Itsenäinen tutustuminen koululaboratoriotyöskentelyyn sekä kurssin tavoitteiden saavuttamista osoittavan projektin kirjallinen raportointi. Projekti voi olla esimerkiksi opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus koulussa, tiedekeskuksessa, kerhossa tai osallistuminen laitoksella käynnissä olevan tutkimus- tai kehittämisprojektin toimintaan.

Ensisijainen suoritustapa on vaihtoehto 1