Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.8.2017 at 09:00 - 23.10.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 18.12.2017
12:00 - 14:00

Other teaching

01.11.2017 Wed 08.15-11.45
08.11.2017 Wed 12.15-15.45
14.11.2017 Tue 08.15-11.45
22.11.2017 Wed 08.15-11.45
27.11.2017 Mon 12.15-15.45
07.12.2017 Thu 08.15-11.45
15.12.2017 Fri 12.15-15.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Teaching language: Finnish
31.10.2017 Tue 12.15-15.45
07.11.2017 Tue 08.15-11.45
17.11.2017 Fri 12.15-15.45
21.11.2017 Tue 08.15-11.45
01.12.2017 Fri 08.15-11.45
07.12.2017 Thu 08.15-11.45
13.12.2017 Wed 12.15-15.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Teaching language: Finnish
03.11.2017 Fri 08.15-11.45
09.11.2017 Thu 14.15-17.45
17.11.2017 Fri 08.15-11.45
24.11.2017 Fri 08.15-11.45
30.11.2017 Thu 08.15-11.45
07.12.2017 Thu 08.15-11.45
12.12.2017 Tue 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Teaching language: Finnish
31.10.2017 Tue 08.15-11.45
10.11.2017 Fri 08.15-11.45
15.11.2017 Wed 12.15-15.45
23.11.2017 Thu 12.15-15.45
29.11.2017 Wed 08.15-11.45
04.12.2017 Mon 08.15-11.45
13.12.2017 Wed 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Teaching language: Finnish
03.11.2017 Fri 12.15-15.45
10.11.2017 Fri 12.15-15.45
16.11.2017 Thu 08.15-11.45
22.11.2017 Wed 12.15-15.45
27.11.2017 Mon 08.15-11.45
04.12.2017 Mon 08.15-11.45
15.12.2017 Fri 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Teaching language: Finnish
08.11.2017 Wed 08.15-11.45
09.11.2017 Thu 10.15-13.45
15.11.2017 Wed 08.15-11.45
23.11.2017 Thu 08.15-11.45
28.11.2017 Tue 08.15-11.45
04.12.2017 Mon 08.15-11.45
11.12.2017 Mon 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Teaching language: Finnish
30.10.2017 Mon 14.15-17.45
06.11.2017 Mon 12.15-15.45
20.11.2017 Mon 12.15-15.45
30.11.2017 Thu 12.15-15.45
05.12.2017 Tue 12.15-15.45
07.12.2017 Thu 12.15-15.45
11.12.2017 Mon 12.15-15.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Teaching language: Finnish
18.12.2017 Mon 12.00-14.00
Antti Laherto, Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää luonnonilmiöiden mittaamisen, mallintamisen ja laboratoriokoejärjestelyt fysiikan ja kemian tiedonmuodostumisessa ja mallien ristiriitoja lasten kokemusmaailman kanssa.
 • ymmärtää mikro-, makro- ja symbolitason tiedon erottelun sekä siihen liittyviä oppilaiden käsitteellisen ymmärtämisen vaikeuksia.
 • tietää tyypillisiä lasten ennakkokäsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen ja osaa ottaa ne huomioon opetuksen suunnittelussa.
 • hallitsee fysiikan ja kemian keskeisten ilmiöiden demonstroimisen ja osaa ohjata oppilaita luonnontieteellisten käytänteiden oppimisessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
 • ymmärtää fysiikan ja kemian opiskelun sukupuolittuneisuutta ja kykenee tukemaan, herättämään ja ylläpitämään lapsen kiinnostusta fysiikan ja kemian ilmiöitä ja selitysmalleja kohtaan sekä tukemaan lapsen sitoutumista opiskeluun.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään II periodissa.

Opintojaksossa käsitellään

 • turvallinen työskentely koulussa ja koulun ulkopuolella fysiikan ja kemian opiskelussa.
 • esimerkkejä fysiikan ja kemian keskeisistä ilmiöistä ja käsitteistä perusopetuksen 1-6 luokkien opetuksen näkökulmasta.
 • oppilaiden käsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen.
 • fysiikan ja kemian opiskeluun liittyvät tunteet ja asenteet ja oppiaineeseen liittyvät sukupuolikysymykset.
 • fysiikan ja kemian opetuksen työtavat, erityisesti demonstraatio ja oppilastyö sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppiaineen opetuksessa.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Kirjasta Juuti, K. (Toim.), (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus. luvut: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, ja 18.

Oheiskirjallisuus:

Arviointimenetelmät ovat tentti tai essee. Ensisijainen suoritustapa on tentti. Arviointiasteikko on 0–5.

1) Luennot, ryhmäopetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti tai erikseen sovittaessa

2) Itsenäinen tutustuminen koululaboratoriotyöskentelyyn sekä kurssin tavoitteiden saavuttamista osoittavan projektin kirjallinen raportointi. Projekti voi olla esimerkiksi opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus koulussa, tiedekeskuksessa, kerhossa tai osallistuminen laitoksella käynnissä olevan tutkimus- tai kehittämisprojektin toimintaan.

Ensisijainen suoritustapa on vaihtoehto 1

Ylioistonlehtori Jarkko Lampiselkä
varalla yliopistonlehtori Kalle Juuti