Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 13.3.2020
08:15 - 09:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

18.03.2020 Wed 08.15-09.45
19.03.2020 Thu 10.15-11.45
23.03.2020 Mon 10.15-11.45
26.03.2020 Thu 14.15-15.45
27.03.2020 Fri 10.15-11.45
30.03.2020 Mon 08.15-11.45
03.04.2020 Fri 09.00-11.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.00
Hannele Cantell, Markus Hilander, Johanna Jauhiainen, Arja Kaasinen, Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish
13.03.2020 Fri 10.15-11.45
16.03.2020 Mon 10.15-11.45
19.03.2020 Thu 10.15-11.45
26.03.2020 Thu 08.15-09.45
26.03.2020 Thu 12.15-13.45
30.03.2020 Mon 08.15-11.45
03.04.2020 Fri 09.00-11.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.00
Hannele Cantell, Markus Hilander, Johanna Jauhiainen, Arja Kaasinen, Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish
16.03.2020 Mon 08.15-09.45
19.03.2020 Thu 10.15-11.45
20.03.2020 Fri 10.15-11.45
23.03.2020 Mon 14.15-15.45
25.03.2020 Wed 08.15-09.45
30.03.2020 Mon 08.15-11.45
03.04.2020 Fri 09.00-11.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.00
Hannele Cantell, Markus Hilander, Johanna Jauhiainen, Arja Kaasinen, Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish
16.03.2020 Mon 14.15-15.45
18.03.2020 Wed 14.15-15.45
19.03.2020 Thu 08.15-09.45
23.03.2020 Mon 08.15-09.45
26.03.2020 Thu 08.15-09.45
03.04.2020 Fri 09.00-11.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.00
Markus Hilander, Johanna Jauhiainen, Arja Kaasinen, Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish
17.03.2020 Tue 12.15-13.45
19.03.2020 Thu 12.15-13.45
20.03.2020 Fri 12.15-13.45
23.03.2020 Mon 10.15-11.45
26.03.2020 Thu 10.15-11.45
03.04.2020 Fri 09.00-11.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.00
Markus Hilander, Johanna Jauhiainen, Arja Kaasinen, Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish
13.03.2020 Fri 08.15-09.45
17.03. - 07.04.2020 Tue 12.15-13.45
19.03.2020 Thu 10.15-11.45
20.04.2020 Mon 10.15-11.45
22.04.2020 Wed 12.15-13.45
28.04.2020 Tue 12.15-13.45
Johanna Jauhiainen, Liisa Karlsson
Teaching language: Finnish
18.03.2020 Wed 10.15-11.45
19.03.2020 Thu 08.15-09.45
23.03.2020 Mon 12.15-13.45
24.03.2020 Tue 08.15-09.45
25.03.2020 Wed 10.15-11.45
03.04.2020 Fri 09.00-11.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.00
Markus Hilander, Johanna Jauhiainen, Arja Kaasinen, Jarkko Lampiselkä
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös sivuaineoikeuden tai erillisen opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää ja osaa käsitellä ristiriitaisuuksia terveysopillisen tiedon ja terveyskäyttäytymisen välillä.
 • tuntee terveyskäyttäytymisen muuttamiseen tähtääviä opetuksen lähestymistapoja kestävän elämäntavan näkökulmasta.
 • osaa ohjata oppilaiden ajattelu-, tunne- ja turvallisuustaitojen kehittymistä ja osaa toteuttaa seksuaalikasvatusta.
 • ymmärtää erilaisia eheyttävän opetuksen periaatteita.
 • osaa toteuttaa teknologiaa hyödyntävän laaja-alaista osaamista tukevan monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään IV periodissa.

Opintojaksossa käsitellään

 • terveystiedon monitieteisyyttä, jossa terveys ymmärretään fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi.
 • keskeisiä terveystiedon teemoja monitieteisistä näkökulmista katsottuna.
 • terveystiedon opetuksen lähestymistapoja.
 • tunne- ja turvataitojen opetusta ja seksuaalikasvatusta koulussa.
 • arjen terveysteknologisia sovelluksia ja opetusteknologian käyttöä koulussa.
 • opetuksen eheyttämistä.
 • kestävän elämäntavan erilaisia näkökulmia.

Yliopistonlehtori Arja Kaasinen
Ylipistonlehtori Nina Sajaniemi
Yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä
Yliopistonlehtori Kalle Juuti
Yliopistonlehtori Hannele Cantell
Yliopistonlehtori Liisa Suomelan sijainen

Pakollinen kirjallisuus:

 • Cantell, H. (toim.) (2015). Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Luvut 4 – 6 (s. 49 – 107, 147 – 184). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Juuti, K. (toim.) (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Luvut 0 (s. 9-16), 5 (s. 95-111), 6-10 (s. 115 – 194), 17 (s. 287-302) ja 19 (s. 313-330). Jyväskylä: PS-kustannus.

Oheiskirjallisuus:

 • Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H., & Maijala, H. (toim.) (2009). Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Kannas, L., & Tyrväinen, H. (toim.) (2005). Virikkeitä terveystiedon opetukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.
 • Kannas, L. (toim.) (2004). Koululaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen muutoksessa. WHO-Koululaistutkimus 20 vuotta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.
 • Halmesmäki, J., Hjelt, R., & Välimaa, R. (2004). Päivittäin saarnausta vai huolenpitoa. Nuorten ja vanhempien näkemyksiä perheiden terveyden edistämisen käytännöistä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.
 • Opetushallitus (2011). Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä. . Muistiot 2011;2. Opetushallitus. Saatavilla: http://www.oph.fi/download/132877_Tieto-_ja_viestintatekniikka_opetus-kaytossa.pdf
 • Kankaanranta, M. (toim.) (2011). Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Saatavilla: https://ktl.jyu.fi/img/por-tal/19717/D094_netti.pdf
 • Myllyviita, A., & Lavonen, J. Tieto- ja viestintätekniikka opettajankoulutuksessa. (2014). Teoksessa S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, P. Pohjonen, & K. Nyyssölä. (toim.) Opettajankoulutuksen tilannekatsaus. Tilannekatsaus Marraskuu 2014 (s. 116-125). Muistiot 2014; 4. Opetushallitus. Saatavilla: http://www.oph.fi/down-load/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf

Kirjallinen suoritus opettajan ilmoittamalla tavalla, esimerkiksi essee tai oppimispäiväkirja. Arviointiasteikko 0–5.

Luennot ja osallistuminen ryhmäopetukseen. Opintojakson aikana osallistutaan tiedonalalähtöisen eheyttämisen projektiin ja laaditaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä projektituotos. Projekti määritetään vuosittain opetusohjelmassa. Projektiin voi liittyä opintokäynti tai osallistuminen eheyttävään tapahtumaan.