Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
16:15 - 17:45

Other teaching

17.03.2020 Tue 16.15-18.45
24.03.2020 Tue 16.15-18.45
31.03.2020 Tue 16.15-18.45
07.04.2020 Tue 16.15-18.45
16.04.2020 Thu 16.15-19.45
Laura Kiuru, Mari Simola
Teaching language: Finnish
17.03.2020 Tue 16.15-18.45
24.03.2020 Tue 16.15-18.45
31.03.2020 Tue 16.15-18.45
07.04.2020 Tue 16.15-18.45
16.04.2020 Thu 16.15-19.45
Laura Kiuru, Mari Simola
Teaching language: Finnish

Description

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot ovat osa EduLeaders kehittämis- ja tutkimushanketta, jossa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena OPH:n ja OKM:n rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot järjestetään pilottina, joten aineopintoihin osallistuvien toivotaan osallistuvan hankkeeseen liittyviin haastatteluihin opintojen aikana. Tästä syystä etusijalla jaksolle ovat ne opiskelijat, jotka ovat osallistuneet EDUKAJO101 Kasvatus- ja opetusalan johtamisen taustalla olevat paradigmat -jaksolle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimukseen
  • ymmärtää erilaisten tutkimusasetelmien, kysymyksen asettelujen ja aineistojen vaikutuksen kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimustiedon tuottamisessa
  • osaa soveltaa oppimaansa tutkimussuunnitelman laatimisessa.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella IV periodissa.

Opiskelijat tutustuvat kasvatus- ja opetusalan johtajuuden keskeisiin tutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Kurssin aikana opiskelija harjaantuu teoreettisten lähestymistapojen sekä tutkimusprosessin vaiheiden (ilmiön rajaaminen ja käsitteellistäminen, tutkimuskysymysten asettaminen, aineiston kerääminen ja analysointi, mahdollisten tulosten ja johtopäätösten vetäminen) valintojen reflektointiin.

Opintojakson opettajan ilmoittama tutkimus- ja metodikirjallisuus.

Oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla 0-5.

Perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat jaksolle Ryhmät, perustutkinto-opiskelijat -kohdasta.

Erillisopiskelijat ilmoittautuvat jaksolle Ryhmät, erillisopiskelijat -kohdasta. Erillisopiskelijoiden ryhmään voivat ilmoittautua vain ne opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopintoihin.

Opintojakso toteutetaan luento-opetuksena. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Opintojakso suoritetaan osallistumalla opetukseen sekä tekemällä tutkimuksen tekemisen valintoja reflektoiva teoriaan pohjautuva oppimispäiväkirja.

Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen