Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 17.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 30.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 8.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 17:45

Other teaching

Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
13.09.2019 Fri 10.15-13.45
19.09.2019 Thu 12.15-15.45
26.09.2019 Thu 12.15-15.45
03.10.2019 Thu 12.15-15.45
11.10.2019 Fri 10.15-13.45
Leila Pehkonen
Teaching language: Finnish
12.09.2019 Thu 12.15-15.45
19.09.2019 Thu 12.15-15.45
26.09.2019 Thu 12.15-15.45
04.10.2019 Fri 12.15-15.45
10.10.2019 Thu 10.15-13.45
Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
13.09.2019 Fri 10.15-13.45
24.09.2019 Tue 12.15-15.45
27.09.2019 Fri 10.15-13.45
03.10.2019 Thu 12.15-15.45
11.10.2019 Fri 10.15-13.45
Kaisa Torkkeli
Teaching language: Finnish
13.09.2019 Fri 10.15-13.45
20.09.2019 Fri 12.15-15.45
27.09.2019 Fri 12.15-15.45
03.10.2019 Thu 12.15-15.45
11.10.2019 Fri 10.15-13.45
Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
11.09. - 09.10.2019 Wed 16.15-19.45
Anu Kajamaa
Teaching language: Finnish
11.09.2019 Wed 16.15-19.45
18.09.2019 Wed 16.15-19.45
25.09.2019 Wed 16.15-19.45
02.10.2019 Wed 16.15-19.45
09.10.2019 Wed 16.15-19.45
Anna Tiainen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää laadullisen tutkimuksen metodologiset erityispiirteet, laadullisen tutkimuksen erilaisia suuntauksia ja laadullisen tutkimusprosessin analyysin ja raportoinnin periaatteet,
  • osaa rakentaa laadullisen tutkimuksen näkökulmasta koherentin tutkimusasetelman, osaa muodostaa tutkimuskysymyksiä, tuottaa aineistoa, tehdä analyysia ja tulkita tuloksia,
  • osaa soveltaa laadullisen tutkimuksen menetelmiä eettisesti kestävällä tavalla ja kehittää kykyään laadullisen tutkimuksen kriittiseen arviointiin.

Opintojakso suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Opintojakso järjestetään I ja III periodeissa.

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä erilaisista tutkimusasetelmista, tutkimuskysymysten rakentamisesta, aineiston tuottamisesta, aineiston analysoinnista ja tulkinnasta, tutkimuskirjoittamisesta ja tutkimustyön eettisistä periaatteista.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden esimerkiksi seuraavista teoksista:

  • Clive, S., Gobo, G., Gubrium, J. F. & Silverman, D. (2007). (Eds.) Qualitative Research Practice. London: Sage.
  • Ruusuvuori, J., Nikander, P., & Hyvärinen, M. (2010). (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
  • Aaltonen, S. & Högbacka, R. (2015). Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. Tampere: Tampere University Press.

Metodologisia artikkelita esimerkiksi seuraavista e-lehdistä:

  • Qualitative Inquiry ja/tai Qualitative research
  • International journal of qualitative studies in education

Det svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

  • Clive, S., Gobo, G., Gubrium, J. F. & Silverman, D. (2007). (Eds.) Qualitative Research Practice. London: Sage.
  • 2–4 artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

Luennot, ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät ja oppimiskirjoitukset.

Suoritus muodostuu suullisesta esityksestä, harjoituksista, pari- tai yksilötyönä tehtävästä oppimiskirjoituksesta sekä aktiivisesta osallistumisesta ryhmätyöskentelyyn.

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen, hyväksytysti suoritettuihin harjoitustehtäviin ja oppimiskirjoitukseen asteikolla 0–5.

Luennot ja harjoitusryhmät.

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Harjoitusryhmät eriytetään opintosuunnittain. Opintojakso on luonteeltaan toiminnallinen ja harjoituksissa edellytetään läsnäoloa. Osa harjoitusryhmistä voi olla omatoimiryhmiä, joissa ryhmä organisoituu itsenäisesti. Koska oppimistehtävät aloitetaan jo luennolla, luennoille osallistuminen on suositeltavaa.

1. periodin vastuuhenkilönä toimii Ulla-Maija Salo

3. periodin vastuuhenkilönä toimii Anu Kajamaa

Kurssi suoritetaan kandidaatintutkielman jälkeen.