Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

09.09. - 14.10.2019 Mon 14.15-15.45
Anna-Kaarina Tapola
Teaching language: Finnish
05.09. - 12.09.2019 Thu 14.15-15.45
19.09.2019 Thu 14.15-15.45
27.09. - 11.10.2019 Fri 12.15-13.45
Reijo Byman, Jyrki Reunamo
Teaching language: Finnish
06.09. - 13.09.2019 Fri 10.15-11.45
20.09.2019 Fri 08.15-09.45
27.09. - 11.10.2019 Fri 14.15-15.45
Reijo Byman, Jyrki Reunamo
Teaching language: Finnish
06.09. - 20.09.2019 Fri 10.15-11.45
27.09. - 11.10.2019 Fri 10.15-11.45
Sami Löfgren
Teaching language: Finnish
09.09. - 14.10.2019 Mon 12.15-13.45
Risto Hotulainen
Teaching language: Finnish
09.09. - 14.10.2019 Mon 12.15-13.45
Janica Vinni-Laakso
Teaching language: Finnish
10.09. - 17.09.2019 Tue 12.15-13.45
01.10. - 15.10.2019 Tue 12.15-13.45
02.10.2019 Wed 08.15-09.45
Elina Ketonen
Teaching language: Finnish
06.09. - 20.09.2019 Fri 14.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-09.45
04.10. - 11.10.2019 Fri 14.15-15.45
Jenny Ståhlberg
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 14.15-15.45
16.09.2019 Mon 10.15-11.45
23.09. - 14.10.2019 Mon 10.15-11.45
Elina Ketonen
Teaching language: Finnish
09.09. - 14.10.2019 Mon 10.15-11.45
Hanna Lehto
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 14.15-15.45
17.09.2019 Tue 12.15-13.45
24.09. - 15.10.2019 Tue 14.15-15.45
Katariina Nuutila
Teaching language: English, Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I

Edeltävänä opintojaksona suositellaan Johdatus kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin II, jos Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I ei ole kuulunut pakollisena opintojaksona kandivaiheen opintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti kvantitatiivista tutkimusta sekä sen parametrisia ja ei-parametrisia testejä,
  • osaa käyttää keskeisimpiä monimuuttuja-analyysejä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa,
  • osaa soveltaa määrällisiä menetelmiä omassa tutkimuksessaan.

Maisteritason 1. lukuvuosi, syys- ja kevätlukukausi

Opintojaksolla opiskelija perehtyy määrällisen kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin sekä menetelmien käytännön soveltamiseen. Aineistoja käsitellään ja analysoidaan soveltuvan tilastollisen ohjelman avulla pääpainon ollessa tulosten tulkinnassa ja ymmärtämisessä.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

  • Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Tutkijalaitos. 4. korjattu laitos tai uudempi, e-kirja 1. painos, luvut 8–9. Helsinki: International Methelp.
  • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5. tai uudempi painos. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Oheiskirjallisuus:

  • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS, 3. painos, sivut 31–130. Dubai: Oriental press.
  • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/.
  • Kurssilla jaettavat artikkelit (yhteensä enintään 50 sivua).

Det svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

  • Djurfeldt, G. & Barmark, M. (Red.), Statistisk vertygslåda 2: multivariatanalys. Lund: Studentlitteratur.
  • 2-4 artiklar och annat material enligt föreläsarens ansvisningar.

Opintojakson lopputyö arvioidaan asteikolla 0-5.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens skriftliga arbeten och deltagande i gruppövningar.

Luennot, harjoitukset sekä arvioitava kurssityö.

Yliopistonlehtori Reijo Byman (suomenkielinen toteutus)

Yliopistonlehtori Nina Santavirta (ruotsinkielinen toteutus)