Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kasvatustieteiden maisterivaiheen ja tohtorikoulutuksen opiskelijat

Opiskelija tunnistaa kasvatusfilosofisten ongelmien ja kysymysten erityispiirteitä ja ymmärtää kasvatusfilosofisen tutkimuksen merkityksen kasvatukseen ja koulutukseen liittyvien ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelussa. Opiskelija hallitsee filosofisen argumentaation perusteet, osaa esittää filosofisesti perusteltuja näkemyksiä sekä arvioida filosofisen argumentaation johdonmukaisuutta. Opiskelija ymmärtää keskeisten kasvatusfilosofisten käsitteiden sisällön ja osaa käyttää kyseisiä käsitteitä. Opiskelija oppii tuntemaan ajankohtaisia kasvatusfilosofisia teorioita, arvioimaan niitä kriittisesti sekä hyödyntämään niitä kasvatukseen, koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen liittyvien kysymysten tarkastelussa.

Periodi 3

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusfilosofian ominaisluonnetta, kasvatusfilosofisten ongelmien ja kysymysten erityispiirteitä sekä kuvataan kasvatusfilosofisen tutkimuksen merkitystä ajankohtaisten kasvatukseen ja koulutukseen liittyvien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojaksolla tutustutaan ajankohtaisessa kasvatusfilosofisessa tutkimuksessa ja tieteellisessä keskustelussa esiintyviin teemoihin, käsitteisiin ja teorioihin. Opintojaksolla tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa demokratiakasvatus, kansalaisuus, arvopluralismi, poliittinen osallisuus ja osallistuminen, kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuus, kriittinen ajattelu, rationaalisuus sekä autonomia kasvatusideaalina. Opintojaksolla perehdytään myös filosofisen argumentaation luonteeseen, opetellaan esittämään filosofisesti perusteltuja väitteitä ja näkemyksiä sekä arvioimaan kriittisesti kasvatusfilosofisissa teorioissa ja tutkimuksessa esiintyvää argumentaatiota.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (luennot, ryhmäkoon salliessa artikkeliseminaarit, 80 % läsnäolovaatimus).

Suoritustapana argumentaatio-opetukseen liittyvät välitehtävät sekä kirjallisuuteen perustuva essee.

Opiskelija sopii kurssin vastuuopettajan kanssa kurssisuorituksessa käyttämästään kirjallisuudesta esseensä aihepiirin perusteella. Kirjallisuus sisältää vähintään kaksi teosta alla olevasta listasta sekä 2–3 ajankohtaista kasvatusfilosofista artikkelia.

Suositeltava kirjallisuus:

Bailey, Richard; McCarthy, Christine; Carr, David & Barrow, Robin eds. (2010) The SAGE Handbook of Philosophy of Education. SAGE, Los Angeles.

Siegel, Harvey ed. (2009) The Oxford Handbook of Philosophy of Education. Oxford University Press, Oxford & New York.

Winch, Christopher & Gingell, John eds. (2008) Philosophy of Education: The Key Concepts. Routledge, London & New York.

Ruitenberg, Claudia (2010) What do philosophers of education do? (And how do they do it?). Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, U.K.; Malden, MA

Holma, Katariina & Mälkki, Kaisu toim. (2011) Tutkimusmatkalla: teoria, metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Gaudeamus, Helsinki.

Luennot, artikkeliseminaarit, vuorovaikutteinen keskustelu, systemaattinen argumentaatio-opetus (harjoitustehtävät, joissa konkreettisesti harjoitellaan esittämään filosofisesti perusteltuja väitteitä ja arvioimaan niitä), systemaattinen ja monipuolinen palaute.

Arvioinnin perusteena ovat kurssin aikana toteutettavat väli-/harjoitustehtävät sekä kurssin päätteeksi palautettava esseesuoritus. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso sopii SEDUCE:n opintojaksoon Perehtyminen keskeisiin teorioihin ja lähestymistapoihin (SED-913), 5 op.

Luennot, vuorovaikutteinen keskustelu, argumentaatio-opetus (harjoitustehtävät, joissa konkreettisesti harjoitellaan esittämään filosofisesti perusteltuja väitteitä ja arvioimaan niitä)

Anniina Leiviskä, FT