Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 30.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kielen merkityksen identiteetin ja yhteisöllisyyden rakentajana
 • ymmärtää kielitietoisuus-käsitteen taustaa ja osaa eritellä sen merkityksiä
 • tunnistaa ja ymmärtää monikielisyyden merkityksen oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja koulun arjessa
 • tunnistaa kielen oppimiseen liittyviä tuen tarpeita ja ymmärtää monikielisen oppijan käsitteenoppimisen ja ongelmanratkaisun prosessia
 • tuntee Suomen kielipoliittista tilannetta ja ymmärtää sen vaikutuksia koulutuksen käytänteisiin
 • tuntee Suomen monikielisen kirjallisuuskentän tekijöitä, ilmiöitä sekä teoksia ja osaa pohtia niiden asemaa koulutuksessa
 • osaa soveltaa kielestä puhumisen kieltä omaan opetus- ja asiantuntijatyöhönsä

Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Opintojaksolla käsitellään:

 • kielen ja identiteetin suhdetta
 • kielitietoisuutta koulutuksen konteksteissa
 • monikielisyyspedagogiikan tavoitteita ja eri muotoja
 • monikielisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä
 • Suomen kielipoliittista tilannetta sekä vähemmistökielten asemaa koulutuksessa ja kulttuurissa

Kurssikirjallisuus; artikkelit luetaan kokonaan ja kokoomateokset osittain, vastuuopettajan rajauksen mukaan:

Harju-Luukkainen, H. & Kultti, A. (2017). Undervisning i flerspråkig förskola. Malmö: Gleerups.

Kindenberg, B. (red.) (2016). Flerspråkighet som resurs. Stockholms univeritet: Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Tilläggsmaterial: http://www.andrasprak.su.se/publikationer/nationellt-centrums-symposierapporter/symposium-2015-flerspråkighet-som-resurs-1.308917

Latomaa, S. (2007). Kotikielestä äidinkieleen ja kaksikielisyyteen. Teoksessa Latomaa, S. (toim.). Oma kieli kullan kallis, 36–40. http://www.tutkintotoimikunnat.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf#page=36

Mustaparta, A-K. (toim.) (2015). Kieli koulun ytimessä. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/176255_kieli_koulun_ytimessa_nakokulmia_kielikasvatukseen.pdf

Nissilä, H-L. (2016). "Sanassa maahanmuuttaja on vähän kitkerä jälkimaku." Kirjallisen elämän ylirajaistuminen 2000-luvun Suomessa. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526211008.pdf

Pietikäinen, S. (2012). Kieli-ideologiat arjessa. Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrasta. Virittäjä 3/2012. (s. 410–442).

Piippo, J. (2017). Näkökulmia oman äidinkielen opetukseen: opettajien olennainen osuus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/55400/nakokulmia-oman-aidinkielen-opetukseen-opettajien-olennainen-osuus.pdf?sequence=1

Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L. (2013). Skolspråk och lärande. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/150655_Skolsprak_och_larande.pdf

Warren, A. R. (2016). Multilingual study guidance in the Swedish compulsory school and the development of multilingual literacies. Nordand–Nordisk tidskrift för andraspråksforskning, 11(2), 115–142. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057276/FULLTEXT01.pdf

Oheislukemisto:

Euroopan neuvosto (2015). The language dimension in all subjects. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Handbook-Scol_final_EN.pdf(oheislukemisto)

Honko, M. (2015). Kohti vahvempaa sanastonhallintaa – Ajatuksia sanastonhallinnasta ja sanaston omaksumisen tukemisesta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45632/kohti-vahvempaa-sanastonhallintaa-ajatuksia-sanastonhallinnasta-ja-sanaston-omaksumisen-tukemisesta.pdf?sequence=3

Mattila, P. (2015). Kielikasvatus – tehtävä Euroopassa ja tässä ajassa http://www.kieliverkosto.fi/article/kielikasvatus-tehtava-euroopassa-ja-tassa-ajassa/

Mikander, P. (2016). Westerners and others in Finnish school textbooks. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/167465

Mustaparta, A-K. (toim.) (2015). Kieli koulun ytimessä. http://www.oph.fi/julkaisut/2015/kieli_koulun_ytimessa_nakokulmia_kielikasvatukseen

Rakkolainen-Sossa, S. (2015). Kolmikielinen koti kasvuympäristönä. Kieliviesti ,1(2015), 4–8. http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.7d995e4914c92a4fbd01157/1429540545535/Kolmikielinen+koti+kasvuympäristönä-1-2015.pdf

Savijärvi, M. (2012). Toisen kielen taitajaksi kielikylpypäiväkodissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40227/toisen-kielen-taitajaksi-kielikylpypaivakodissa.pdf?sequence=1

Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J., Nissilä, L. (2016). Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina lähiopetuksessa. Opintojakso suoritetaan luentopäiväkirjalla tai muulla vastuuopettajan asettamalla suoritustavalla.

Professori Liisa Tainio