Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 25.10.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
08:15 - 09:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
08:15 - 09:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45

Tasks

Förhandsuppgift

Innan ni kommer på kursen, önskar jag att ni gör en förhandsuppgift. Skriv ca 0,5-1 A4-sida text utifrån frågan nedan:

Vilka utmaningar upplever du just nu gällande
vetenskapligt skrivande?
Utmaningarna kan finnas på flera plan. De kanske berör själva skrivandet och ditt
förhållande till det, själva texten, språk och stil, praktiska
frågor eller något annat som du upplever vara relevant.

Skicka din text till mig per e-post (asa.mickwitz@helsinki.fi) senast måndagen den 28 november kl. 10.

Description

Studieavsnittet är valfritt för studenter med studierätt i magisterprogrammet i pedagogik.

Godkänd kandidatavhandling eller motsvarande akademiskt skriftligt arbete samt en lägre högskoleexamen.

Studerande utvecklar sitt akademiska skrivande när det gäller pro gradu avhandlingen och andra akademiska texter.

Målet är att studerande:

  • blir förtrogna med kraven för vetenskapligt skrivande på olika akademiska publikationsform
  • utvecklar sin förmåga att kritiskt analysera och skapa olika typer av akademiska texter
  • utvecklar sina färdigheter att ge och ta emot kollegial respons

Samtidigt då pro gradu avhandlingen påbörjas.

Studieavsnittet ordnas enligt undervisningsprogrammet som beslutas årligen.

I studieavsnittet analyserar och skriver studerande olika typer av akademiska texter, inklusive texter i anslutning till pro gradu avhandlingen. Särskilt fokus ligger på den akademiska textens syfte, problemställning, koherens, och struktur. Genom olika skrivuppgifter arbetar studerande med att utveckla den egna skrivprocessen, kritiskt tänkande och argumentation, samt sin förmåga att ge konstruktiv respons.

Strömqvist, S. (2014). Skrivboken: Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. (7:e upplagan). Falkenberg: Gleerups.

Rienecker, L. & Jorgensen, P. S. (2012). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Studentlitteratur.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Lindstedt, I. (2013). Textens hantverk: Om retorik och skrivande (andra upplagan). Stockholm: Studentlitteratur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på genomförda och godkända skriftliga uppgifter samt godkänd slutexamination.

Seminarier och skrivuppgifter

Lektor i pedagogik