Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on valinnainen

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Suositellaan: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät II 5op

Opintojakso tuottaa syvällistä ymmärrystä etnografisen tutkimuksen metodologiasta, erilaisista tutkimusmenetelmistä ja kenttätyön mahdollisuuksista. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa etnografiaa laadullisena tutkimusmenetelmänä, jonka avulla tutkitaan ihmisille merkityksellisiä ilmiöitä erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee erilaisia etnografisia aineistonhankinta -ja analysointitapoja sekä erilaisia etnografisen kirjoittamisen muotoja. Opiskelija osaa soveltaa etnografista tutkimusotetta kasvatustieteelliseen tutkimukseen tutkimuseettisesti kestävällä tavalla.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen lukuvuosi. Opintojakso on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita etnografisesta tutkimuksesta ja etnografisesta kirjoittamisesta. Etusijalla opintojaksolle valittavissa ovat kuitenkin yleisen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat. Opintojaksolle otetaan max. 40 opiskelijaa.

Opintojakso sopii myös tohtoriohjelman opiskelijoille, SED-914 ja SED-915.

Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Opintojaksolla tutustutaan etnografiaan laadullisena tutkimusmenetelmä ja perehdytään etnografisen tutkimusaineiston hankintatapoihin ja analyysimenetelmiin. Lisäksi tutustutaan etnografiseen kirjoittamiseen, jota tapahtuu tutkimuskohteessa, eli "kentällä" ja sen jälkeisen reflektion tuloksena. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia etnografisia tutkimustapoja sekä tutkimuskonteksteja koulumaailmasta työelämään ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin.

Opintojakso rakentuu viidestä eri osa-alueesta: 1) johdatus etnografian teorioihin, 2) etnografiset kenttätyömenetelmät, kuten osallistuva havainnointi ja haastattelu, 3) etnografinen kirjoittaminen 4) etnografia muutoksessa ja kriittinen ote etnografiaan sekä 5) etnografisen tutkimuksen eettiset kysymykset ja periaatteet.

Opintojakson vastuuopettajat osoittavat kirjallisuuden ajankohtaisista menetelmäkirjallisuudesta sekä tieteellisistä artikkeleista esimerkiksi seuraavista journaleista: Ethnography & Education; International Journal of Qualitative Studies in Education; International Journal of Inclusive Education; Kasvatus; Sosiologia; Nuorisotutkimus

Luennot, työpajat, pienryhmätyöskentely

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 (perustutkinto-opiskelijat). Arvioinnissa huomioidaan opintojakson osaamistavoitteiden toteutuminen, ja siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi itse- tai vertaisarviointia.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Se on luonteeltaan toiminnallinen ja edellyttää aktiivista osallistumista. Yhteiset tapaamiset sisältävät luentoja, harjoituksia ja keskusteluja tapaamisten välissä luetuista artikkeleista ja tehdyistä tehtävistä. Opintojakso suoritetaan joko pääasiassa opintojakson aikana kirjoitettavalla raportilla tai toteuttamalla pienimuotinen etnografinen harjoitustutkimus. Suoritustavasta päättää opintojakson kulloinenkin vastuuopettaja.

Tutkijatohtori Anna-Maija Niemi