Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 10.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

31.10.2019 Thu 10.15-11.45
06.11.2019 Wed 12.15-13.45
14.11.2019 Thu 10.15-11.45
21.11.2019 Thu 10.15-11.45
25.11.2019 Mon 12.15-13.45
27.11.2019 Wed 12.15-13.45
28.11.2019 Thu 14.15-15.45
02.12.2019 Mon 12.15-13.45
10.12.2019 Tue 14.15-15.45
Risto Hotulainen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on valinnainen. Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma. Opintojakso tarjotaan ensisijaisesti kasvatustieteen maisteriohjelman opiskelijoille.

Suositellaan Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät II -opintojakson suorittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt ymmärrystään valituista tutkimusmenetelmistä,
  • tuntee valitsemansa lähestymistavan epistemologiset ja ontologiset lähtökohdat,
  • osaa rakentaa koherentin tutkimusasetelman,
  • osaa kehitellä tutkimusotteeseen soveltuvat työskentelytavat,
  • on syventänyt tieteellisen tutkimuksen luku- ja raportointitaitoa.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäisen vuoden lopussa tai toisen vuoden alussa. Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Opintojaksolla

  • syvennytään monimuuttujamenetelmien ja rakenneyhtälömallinnuksen lähestymistapoihin ja mahdollisuuksiin,
  • harjoitellaan tutkimusotteelle ominaisia työskentelytapoja,
  • tutustutaan valitulla lähestymistavalla tehtyihin tutkimuksiin.

Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Tutkijalaitos, 4. korjattu laitos, e-kirja 1. painos. Luku 11. International Methelp Oy. Jyväskylä: Gummerus.

Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS (3rd Ed.). Dubai: Oriental press (s. 197-315; 584-626).

Oheiskirjallisuus:

Byrne, B. (2010). Structural equation modelling with AMOS. New York: Routledge.

Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2017). SPSS-tilasto-ohjelman perusanalyysit videoina. http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/materiaalit/videoita/

Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja päättää oppimista tukevista aktiviteeteista ja opetusmenetelmistä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Ilmoittaudu sekä luennoille että ryhmään.

Opintojaksosta vastaava opettaja päättää toteutustavoista.

Professori Risto Hotulainen. Vuosittain vaihtuvat opettajat.