Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.11.2019 at 00:00 - 30.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso kuuluu erityispedagogiikan syventäviin opintoihin.

Erityispedagogiikan aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kognitiivista, motorista ja sosiaalis-emotionaalista kehitystä laaja-alaisesti.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksossa käsitellään

  • kehityksen biologista pohjaa, genetiikkaa ja epigenetiikkaa
  • ympäristötekijöiden vaikutusta eri ilmiasujen muodostumiseen
  • riskikehitykseen vaikuttavia tekijöitä
  • emootioiden ja kognitiivisten taitojen välistä yhteyttä
  • toiminnanohjauksen eri komponentteja
  • itsesäätelyn kehitystä

Bjorklund, D. (2012). Children’s Thinking. Cognitive development and individual learning differences. (5th edition). Wadsworth Cengage Learning. 661 p.

Swanson, H., Harris, K., & Graham, S. (2013). Handbook of Learning Disabilities. (2nd edition). Guilford Press. 716 p.

Tai luennoitsijan valitsema artikkelikokoelma. Artikkelit käsittelevät monipuolisesti lapsen ja nuoren kognitiivista, motorista ja sosiaalis-emotionaalista kehitystä sekä riskikehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja sen dynamiikkaa.

Ryhmätyönä tehdään videot annetuista aiheista. Laaditaan pienryhmittäin esseetehtävät, joihin myös itse vastataan.

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan kirjallisuuskuulustelun suorittamista. Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa opintojaksolla annettavat omatoimiset tehtävät. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot, omatoimista työskentelyä ja tentti (tai muu luennoitsijan ilmoittama suoritustapa).

Yliopistonlehtori Lotta Uusitalo-Malmivaara