Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 20.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

18.12.2019 Wed 09.15-11.45
Pirjo Aunio
Teaching language: Finnish

Material

1. Ensimmäisen luentokerran materiaali.

Description

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso kuuluu erityispedagogiikan syventäviin opintoihin.

Opintojakso on pakollinen erityisopettajan kelpoisuusopintoja suorittaville luokanopettaja-opiskelijoille.

Erityispedagogiikan aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • On kerännyt syvällistä tietoa arvioinnista ja interventio-ohjelmista sekä niihin liittyvistä tutkimuksista.
  • Ymmärtää mittariston kehittämiseen, tulosten tulkintaan ja siitä tehtäviin päätelmiin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset
  • Syventää osaamistaan interventioiden vaikuttavuustutkimuksesta.
  • Syventää ymmärrystä tutkimukseen perustuvista opetuksen menetelmistä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella II.periodissa.

Arviointiosassa

  • keskitytään lasten ja nuorten kehityksen monipuoliseen arviointiin
  • syvennytään mittariston kehittämiseen, tulosten tulkintaan ja siitä tehtäviin päätelmiin
  • syvennetään tietoa mittarin luotettavuuden ja käytettävyyden arvioinnista

Interventio-osassa

  • perehdytään interventio-ohjelmien suunnitteluun, toteutukseen ja vaikuttavuuden arviointiin
  • syvennetään ymmärrystä ”tutkimukseen perustuvista opetuksen menetelmistä” (esim. uskomushoidot vs. tutkimukseen perustuvat interventio-ohjelmat)

Goldstein, S. & Naglieri, J. (2013). Interventions for autism spectrum disorders. Translating science to practice. (e-kirja)

Griffin, P. & Care E. (Eds.) (2015). Assessment and Teaching of 21st Century Skills – Methods and approach. Dordrecht: Springer.

Hammersley, M. (2013). The myth of research-based policy and practice. London; Sage.

Salvia, J., Ysseldyke, S. & Bolt (2009). Assessment in special and inclusive education. Cenage Learning.

Tai luennoitsijan valitsema artikkelikokoelma. Artikkelit käsittelevät monipuolisesti lasten ja nuorten kehityksen arviointia, interventio-ohjelmien suunnittelua, toteutusta ja vaikuttavuuden arviointia sekä eettisesti kestävää pedagogiikkaa ja tutkimusotetta.

Aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely ja opetusohjelmien ja interventioiden kokeilu.

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan kirjallisuuskuulustelun suorittamista. Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa opintojaksolla annettavat omatoimiset tehtävät. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot, omatoimista työskentelyä ja tentti (tai muu luennoitsijan ilmoittama suoritustapa)

Professori Pirjo Aunio