Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille erityispedagogiikan opintosuunnassa opettajan pedagogisia opintoja opiskeleville.

Perusopetuksen harjoittelu sekä opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia eettisesti ja vastuullisesti normien ja yhteisön arvomaailman vaatimalla ja määrittämällä tavalla organisaation sisällä ja asiakkaiden/oppilaiden/lasten kanssa
  • syventää tietämystään toiminnan päämääristä, tavoitteista ja keskeisistä työtavoista ja –menetelmistä, harjoittelun kohteena olevan organisaation toimivallan vastuista ja velvoitteista sekä sen merkityksestä yhteiskunnalle, eri ryhmille ja yksilölle, organisaation henkilöstöpolitiikasta, johtamisesta ja vastuumenettelyistä.
  • oppii tuntemaan hyvin harjoittelun aikaisen organisaation, toimi- tai hallinnon alan.

(Huom! Organisaatiolla tässä tarkoitetaan, koulua, oppilaitosta, kuntahallintoa, valtion hallintoa, yksityisiä toimialoja, kolmannen sektorin toimialoja, myös ulkomailla vastaavia toimijoita ja toimialoja)

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opintovuosi. Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Opintojaksolla opiskelija

  • harjoittelee arvioimaan monipuolisesti omaa harjoittelunaikaista toimintaansa ja toiminnan tuloksellisuutta erityispedagogisissa opinnoissa hankitun teoreettisen tiedon sekä harjoittelussa hankitun työkokemuksen perustalta. Oman toiminnan arvioinnissa tulee ottaa huomioon harjoittelusuunnitelmassa esitetyt tavoitteet.
  • perehtyy ja osallistuu harjoittelun aikana mahdollisimman monipuolisesti toimi- tai hallinnonalan eri tehtäviin laatimansa suunnitelman mukaisesti.
  • perehtyy harjoittelupaikan arvoihin ja eettisiin päämääriin sekä organisaation toimintaan ja toiminnan päämääriin ja arvioi niitä suunnitelmassaan määritetyllä tavalla.

Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit.

Harjoittelun aktiivinen suorittaminen, osallistuminen ryhmänohjauksiin ja kirjallisuuteen, harjoittelusta laaditaan raportti. Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/täydennettävä/hyväksytty.

Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikan itse oman mielenkiintonsa kohteen mukaan. Harjoittelusta laaditaan ennen harjoittelun alkua suunnitelma, joka tulee hyväksyä ohjaavalla opettajalla ennen harjoittelun alkua. Harjoittelusta laaditaan raportti, joka on osa opintojakson suoritusta. Harjoittelu voidaan tehdä joko yksin tai pareittain.

Yliopistonlehtori Eira Suhonen