Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan asiantuntijasuuntautuneille opiskelijoille.

Kehittämistyö asiantuntijasuuntautumisessa –opintojakso.

Opintojaksossa opiskelija

 • syventää tietämystään työ- tai hallinnonalaa koskevista normeista ja vakiintuneista toiminnan tavoista, opetus- tai toimialan historiallisesta taustasta ja luonteesta sekä merkityksestä tämän päivän toiminta- ja organisaatiokulttuureissa.
 • syventää tietämystään toiminnan päämääristä, tavoitteista ja keskeisistä työtavoista ja –menetelmistä, harjoittelun kohteena olevan organisaation toimivallan vastuista ja velvoitteista sekä sen merkityksestä yhteiskunnalle, eri ryhmille ja yksilölle, organisaation henkilöstöpolitiikasta, johtamisesta ja vastuumenettelyistä.
 • syventää tietämystään organisaation toiminnan kohteena olevista asiakkaista/asiakkuuksista ja yhteistyökumppaneista, organisaation kehittämiskulttuurista ja -keinoista sekä toiminnan laatuvaatimuksista, työn ja toiminnan arviointimenetelmistä.
 • osaa toimia eettisesti ja vastuullisesti normien ja yhteisön arvomaailman vaatimalla ja määrittämällä tavalla organisaation sisällä ja asiakkaiden kanssa.
 • oppii tuntemaan hyvin harjoittelun aikaisen organisaation, toimi- tai hallinnon alan.

(Huom! Organisaatiolla tässä tarkoitetaan, koulua, oppilaitosta, kuntahallintoa, valtion hallintoa, säätiöitä, yhdistyksiä, yksityisiä toimialoja, kolmannen sektorin toimialoja, myös ulkomailla vastaavia toimijoita ja toimialoja)

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään syys- tai kevätlukukaudella.

Opintojaksossa opiskelija

 • laatii ennen harjoittelun alkua hyvin perustellun harjoittelusuunnitelman sekä harjoittelun aikaisen seuranta- ja arviointisuunnitelman.
 • perehtyy ennen harjoittelun alkua harjoittelupaikkansa historiaan ja organisaatiota koskeviin normeihin.
 • perehtyy ja osallistuu harjoittelun aikana mahdollisimman monipuolisesti toimi- tai hallinnonalan eri tehtäviin laatimansa suunnitelman mukaisesti.
 • perehtyy harjoittelupaikan arvoihin ja eettisiin päämääriin sekä organisaation toimintaan ja toiminnan päämääriin ja arvioi niitä suunnitelmassaan määritetyllä tavalla.
 • perehtyy organisaation vastuisiin ja velvollisuuksiin, harjoittelupaikan työkäytänteisiin, henkilöstöpolitiikkaan ja johtamiskulttuuriin sekä kehittämisen arviointi- ja työvälineisiin ja toiminnan laatukriteereihin.
 • reflektoi omaa toimintaa harjoittelun aikana ja käy yhdessä ohjaajan sekä vertaisryhmän kanssa keskusteluja oman ammatillisen osaamisen ja identiteetin kehittymisestä ja kasvusta.
 • perehtyy organisaation yhteistyöverkostoihin, asiakkuuksiin sekä toimintaa ohjaaviin käytänteisiin.
 • laatii harjoittelustaan raportin, jonka sisältö perustuu harjoittelunalaa koskeviin teorioihin, käytäntöihin ja opiskelijan harjoittelun aikana tekemiin havaintoihin, analyysiin ja päätelmiin.

Ohjaajan ja harjoittelijan välisessä ohjauksessa valittava ajankohtainen kirjallisuus sekä artikkelit.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Ohjauksen aikataulusta sovittava ohjaajan kanssa.

Opiskelijan ammatillisiin päämääriin ja suunnitelmiin perustuva aktiivinen harjoittelun suorittaminen, toimi- tai hallinnon alaa koskevaan kirjallisuuteen perehtyminen sekä laaja raportti. Harjoitteluun kuuluu vertaiskeskustelut ja ohjaajien kanssa käytävät ammatilliset keskustelut.

Eira Suhonen