Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 18.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.10.2019
08:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
08:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
08:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
08:15 - 15:45
Fri 1.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 8.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 15.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 22.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 29.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
08:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
08:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
08:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
08:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
08:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
08:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
08:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
08:15 - 15:45
Fri 13.12.2019
08:15 - 15:45
Mon 16.12.2019
12:15 - 15:45

Description

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter

Rekommenderas Lärares professionella identitet och utveckling samt Läroplan och utveckling av läroanstalten.

Efter avslutad praktik ska studenten

 • kunna främja social rättvisa samt utgå från flerspråkighet och mångfald som resurser både i sin undervisning och i samarbetet med elever, föräldrar, kolleger och övriga professionella
 • självständigt kunna ansvara för undervisnings- och läroprocesser som helhet
 • kunna förebygga och hantera mobbning, kränkningar och konflikter
 • ha fördjupade kunskaper om och förståelse för elever med olika förutsättningar att lära sig, samt känna till hur bedömningar och planer görs för olika stödnivåer
 • kunna reflektera över sin roll som pedagogisk ledare
 • i slutrapporten kunna analysera och reflektera över sin egen undervisning, position som lärare och skolarbetet överlag i förhållande till läroplanen, egna mål och relevant pedagogisk forskning.

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under magisterstudiernas andra studieår. Höstterminen.

I studiehelheten behandlas:

 • läraren som ledare och reflekterande praktiker
 • mobbning, kris- och konflikthantering
 • samarbete med övrig personal och elevernas vårdnadshavare
 • utvärdering av förmågan att ta ansvar för hela klassrumssituationen
 • etik och social rättvisa i lärarskapet
 • elever med varierande förutsättningar
 • mångfald och flerspråkighet i skolan
 • elevvård och elever med särskilda behov

Obligatorisk litteratur:

 • Två aktuella artiklar enligt lärarens anvisningar
 • Praktikhandbok för klasslärarutbildningen
 • Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014)

Praktiken genomförs i universitetets partnerskolor. Skriftlig och muntlig planering, efterbehandling och reflektion ingår.

Bedömning enligt skalan godkänd/bör kompletteras/underkänd

OBS! Anmälningen till studieavsnittet sker under tiden 1-18.8.2019!

Ifall du missat anmälningstiden kan du kontakta utbildningsplanerare Emilia Juslin på adressen siltavuori-student@helsinki.fi.

Skriv i rubriken: KLU-praktik tilläggsanmälan, Emilia Juslin
Vi kan inte garantera en praktikplats för de studenter som anmäler sig efter sista anmälningsdag.

Viktiga datum

må 30.9 kl 10.15-11.45 Infotillfälle för studenter
to 3.10 kl. 12.15-15.45 Reflektionstillfälle före praktiken

ti 8.10 kl 14.00-16.00 Infotillfälle för studenter och handledare

v. 44-50 (28.10-15.12) Praktik i partnerskolorna. Studenterna förväntas kunna vara på plats kl. 8-16.

må 16.12 kl. 12.15-15.45 Reflektionstillfälle efter praktiken

Utöver tillkommer 1-2 obligatoriska temaföreläsningar inför praktiken.

Under praktiken och tillfällena före och efter praktiken krävs 100 % närvaro. Eventuell kort och oväntad frånvaro t. ex. på grund av sjukdom, kan kompenseras enligt överenskommelse.


Partnerskolor

Praktiken genomförs vid Helsingfors universitets partnerskolor i huvudstadsregionen. Studenterna kan inte själv bestämma vilken skola praktiken utförs i, utan tilldelas en praktikplats av universitetet. Restiden till praktikplatsen kan uppgå till ca 1-1,5 h per väg och resorna bekostas av studenterna. Vi försöker beakta de önskemål som görs i samband med anmälan till praktikplatsen men kan inte garantera att önskemålen uppfylls. Information om praktikplats och handledare meddelas senast två veckor före praktikperioden.

Partnerskolorna för klasslärarpraktik är:

 • Dickursby skola (Vanda)
 • Winellska skolan (Kyrkslätt)
 • Granhultsskolan (Grankulla)
 • Mattlidens skola (Esbo)
 • Botby grundskola (Helsingfors)

Det går inte att utföra sin praktik med ett anställningsförhållande (t.ex. vikariat) till skolan. Under praktiken behöver det finnas en anställd ansvarig lärare som bär det juridiska ansvaret över undervisningen och som handleder studenten. Vi unviker också att studenter utför praktik i skolor som man själv gått, tidigare praktiserat eller arbetat i och i skolor där egna barn går.

Inför praktiken

 • Studenten behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken inleds. Straffregisterutdrag för lärarstudenter kan avgiftsfritt beställas från Rättsregistercentralen och visas upp i samband med informationstillfället 30.9.2019

Om straffregisterutdraget

Studerande som arbetar med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Du bör vända dig till Rättsregistercentralen för att skaffa dig ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget kan ta ett par veckor att få, så skaffa därför utdraget i god tid före praktikstarten. Du bör uppvisa utdraget åt utbildningsplaneraren på informationstillfället 30.9.2019.

OBS! Studenter som inte uppvisat straffregisterutrdag kan inte inleda sin praktik.

Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange därför på ansökningsblanketten att utdraget behövs för praktik inom studieinriktningen för klasslärare (Helsingfors universitet) så att du inte faktureras för utdraget. Utdraget är giltigt i sex månader.

Inledande och avslutande föreläsning, observation, egen undervisning och praktikrapport.

Professor Erika Löfström