Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tarkista 7.4 tentin tiedot

Tarkista 7.4 uusintatenttiä koskevat tiedot EDUM532 -linkin alta.

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
10:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 15:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
08:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 13:45

Other teaching

19.02.2020 Wed 10.00-14.00
Pirjo Korvela, Sanna Sekki
Teaching language: Finnish
19.02.2020 Wed 10.00-14.00
Pirjo Korvela, Sanna Sekki
Teaching language: Finnish
25.02.2020 Tue 09.00-12.00
Pirjo Korvela, Sanna Sekki
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt käsitteellistä ymmärrystään arjesta ja kotitalouden toiminnasta, niiden dynamiikasta, tutkimisesta ja kehittämisestä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella III periodissa.

Opintojaksolla tarkastellaan kotitalouden toiminnan dynamiikkaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon toiminnan sosiaalisen ja materiaalisen ulottuvuuden yhteenkietoutuminen. Toimintaa tarkastellaan myös kotitalouksien tämänhetkisen toiminnan sekä muutoksen näkökulmasta ottaen huomioon nykyhetken lisäksi katsaus menneeseen ja tulevaan aikaan. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä perheen ja monen toimijan vuorovaikutuksesta toiminnan dynamiikan syntymisen näkökulmasta. Opintojaksolla syvennetään osaamista arjen ja kotitalouden toiminnan tutkimisen ja kehittämisen välineistä.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Jallinoja, R., Hurme, H., & Jokinen, K. (toim.). (2014). Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Korvela, P. (2003). Yhdessä ja erikseen. Perheenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikka. STAKES Tutkimuksia 130. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901232771
  • Korvela, P. (2014). Ajelehtivasta arjesta – arjen rakentamiseen. Miten opettaa arjen kokonaisuuden rakentamista peruskoulun kotitalousopetuksessa? Teoksessa H. Kuusisaari & L. Käyhkö (toim.), Tutki, kehitä, kehity: kotitalous yhteiskunnallisena oppiaineena (101-118). Helsinki: BoD – Books on Demand.
  • Korvela, P., & Tuomi-Gröhn, T. (toim.). (2014). Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 9. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153029
  • Ochs, E., & Kremer-Sadlik, T. (toim.). (2013). Fast-forward family. Home, work, and relationships in middle-class America. Berkeley: University of California Press.
  • Tuomi-Gröhn, T. (toim.). (2008). Re-inventing art of everyday making. Bern: Peter Lang.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Luennot, pienryhmät, ryhmissä tehtävät harjoitustyöt ja kirjallinen kuulustelu.

Yliopistonlehtori Pirjo Korvela