Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt käsitteellistä ymmärrystään arjesta ja kotitalouden toiminnasta, niiden dynamiikasta, tutkimisesta ja kehittämisestä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella III periodissa.

Opintojaksolla tarkastellaan kotitalouden toiminnan dynamiikkaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon toiminnan sosiaalisen ja materiaalisen ulottuvuuden yhteenkietoutuminen. Toimintaa tarkastellaan myös kotitalouksien tämänhetkisen toiminnan sekä muutoksen näkökulmasta ottaen huomioon nykyhetken lisäksi katsaus menneeseen ja tulevaan aikaan. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä perheen ja monen toimijan vuorovaikutuksesta toiminnan dynamiikan syntymisen näkökulmasta. Opintojaksolla syvennetään osaamista arjen ja kotitalouden toiminnan tutkimisen ja kehittämisen välineistä.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Jallinoja, R., Hurme, H., & Jokinen, K. (toim.). (2014). Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Korvela, P. (2003). Yhdessä ja erikseen. Perheenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikka. STAKES Tutkimuksia 130. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901232771
  • Korvela, P. (2014). Ajelehtivasta arjesta – arjen rakentamiseen. Miten opettaa arjen kokonaisuuden rakentamista peruskoulun kotitalousopetuksessa? Teoksessa H. Kuusisaari & L. Käyhkö (toim.), Tutki, kehitä, kehity: kotitalous yhteiskunnallisena oppiaineena (101-118). Helsinki: BoD – Books on Demand.
  • Korvela, P., & Tuomi-Gröhn, T. (toim.). (2014). Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 9. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153029
  • Ochs, E., & Kremer-Sadlik, T. (toim.). (2013). Fast-forward family. Home, work, and relationships in middle-class America. Berkeley: University of California Press.
  • Tuomi-Gröhn, T. (toim.). (2008). Re-inventing art of everyday making. Bern: Peter Lang.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Luennot, pienryhmät, ryhmissä tehtävät harjoitustyöt ja kirjallinen kuulustelu.

Yliopistonlehtori Pirjo Korvela