Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Seuraavat tenttimahdollisuudet

Opintojakson seuraavat tenttimahdollisuudet ovat kesä- ja elokuussa mutta ne toteutetaan etäjärjestelyin.

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma, kotitalousopettajan opintosuunta.

Opintojakso kuuluu kotitalousopettajan opintosuunnan syventäviin opintoihin ja on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä kotitalouden valinnaisiin 60 op (syventävät opinnot) opintoihin osallistuville.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt käsitteellistä ymmärrystään arjesta ja kotitalouden toiminnasta, niiden dynamiikasta, tutkimisesta ja kehittämisestä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella III periodissa.

Opintojaksolla tarkastellaan kotitalouden toiminnan dynamiikkaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon toiminnan sosiaalisen ja materiaalisen ulottuvuuden yhteenkietoutuminen. Toimintaa tarkastellaan myös kotitalouksien tämänhetkisen toiminnan sekä muutoksen näkökulmasta ottaen huomioon nykyhetken lisäksi katsaus menneeseen ja tulevaan aikaan. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä perheen ja monen toimijan vuorovaikutuksesta toiminnan dynamiikan syntymisen näkökulmasta. Opintojaksolla syvennetään osaamista arjen ja kotitalouden toiminnan tutkimisen ja kehittämisen välineistä.

Opintojakso toteutetaan luento- ja pienryhmäopetuksena. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Suoritus koostuu pienryhmissä tehtävästä ryhmätyöstä ja kirjallisesta kuulustelusta.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Jallinoja, R., Hurme, H., & Jokinen, K. (toim.). (2014). Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Korvela, P. (2003). Yhdessä ja erikseen. Perheenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikka. STAKES Tutkimuksia 130. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901232771
 • Korvela, P. (2014). Ajelehtivasta arjesta – arjen rakentamiseen. Miten opettaa arjen kokonaisuuden rakentamista peruskoulun kotitalousopetuksessa? Teoksessa H. Kuusisaari & L. Käyhkö (toim.), Tutki, kehitä, kehity: kotitalous yhteiskunnallisena oppiaineena (101-118). Helsinki: BoD – Books on Demand.
 • Korvela, P., & Tuomi-Gröhn, T. (toim.). (2014). Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 9. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153029
 • Ochs, E., & Kremer-Sadlik, T. (toim.). (2013).Fast-forward family. Home, work, and relationships in middle-class America. Berkeley: University of California Press.
 • Tuomi-Gröhn, T. (toim.). (2008). Re-inventing art of everyday making. Bern: Peter Lang.
 • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Suositeltava kirjallisuus:

 • Miettinen, R. (2008). Toiminnan käsite pragmatismissa ja kulttuurihistoriallisessa toiminnan teoriassa. Teoksessa E. Kilpinen, O. Kivinen & Pihlström, S. (toim.), Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä (s. 209–230). Helsinki: Gaudeamus.
 • Nordlund, A., Sekki, S., Korvela, P., & Silvonen, J. (7/2019). The changing everyday life of families and young people. Teoksessa M. Toivonen & E. Saari (toim.), Human-Centered Digitalization and Services (s. 79-100). Springer.
 • Sekki, S. (2018). Arki perhetyön kohteena. Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki haltuunhankkeessa. Kasvatustieteellisä tutkimuksia 29. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 • Torkkeli, K., Mäkelä, J., & Niva, M. (2018). Elements of practice in the analysis of auto-ethnographical cooking videos. Journal of Consumer Culture, 1–20.

Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

PLEASE NOTE that the general examination on August 11th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instructions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Yliopistonlehtori Pirjo Korvela