Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.4.2020 at 00:00 - 25.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella asumista ja tilaa erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Opiskelija ymmärtää omien kulutusvalintojensa ja toimintatapojensa merkityksen asunnon toimivuuteen sekä asumisen viihtyisyyteen ja kustannuksiin. Opiskelija perehtyy kotitalouden toimintaan palvelujen tuottamisen ja ostamisen näkökulmasta.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella I–II periodeissa.

Opintojaksolla perehdytään asumiseen ja asuinympäristöön liittyvään tutkimukseen. Tarkastelun kohteena on käyttäjälähtöinen asunto- ja tilasuunnittelu eri aikakausien, erilaisten asujien, asumismuotojen, kulutusvalintojen sekä arkkitehtuurin näkökulmista. Kotitalouspalveluiden osalta keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat kotitalouksien palkaton tuotanto, kotitalous työnantajana, kotityön ulkoistaminen ja sopimusten tekeminen.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Clapham, D., Clark, W., & Gibb, K. (2012). The SAGE Handbook of Housing Studies. London: SAGE Publications Ltd.
  • Lehtovuori, O. (2015). Asukkaan ehdoilla – moninaisuutta asumamuotoihin. Helsinki: Rakennustieto Oy.
  • Varjonen, J. & Aalto, K. (2013). Kotitalouksien palkaton tuotanto ja sen muutokset 2001–2009. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 145.

Suositeltava kirjallisuus:

  • Hämäläinen, P., Lanne, M., Jännes, J., Hanski, J., Rytkönen, A., & Reisbacka, A. (2014). Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä. TupaTurva-loppuraportti. VTT Technology 155.
  • Kärnä-Behm, J. (toim.). (2011). Sisustuskirja: tutkimuksellisia avauksia. Kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen julkaisuja 28. Helsinki: Helsingin yliopisto.
  • Ranta, S-L. (2012). Naisten työt. Hämeenlinna: Karisto Oy.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Opintojakso arvioidaan kirjallisen tehtävän ja kirjallisen kuulustelun perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Luennot, ryhmät, opintokäynnit ja kirjallinen tehtävä.

Yliopistonlehtori Hille Janhonen-Abruquah

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto