Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.11.2019 at 00:00 - 30.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on valinnainen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Suositellaan, että suurin osa kotitaloustieteen syventävistä opinnoista pro gradu -tutkielmaa lukuun ottamatta on suoritettu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kotitaloustieteellistä teoreettista osaamistaan valitsemansa aihealueen näkökulmasta. Opiskelija hallitsee valitsemansa teeman keskeiset tieteelliset keskustelut, osaa arvioida niitä kriittisesti ja osaa soveltaa niitä omaan tutkimusasetelmaansa.

Suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan pro gradu -tutkielmaseminaarin kanssa.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kerran lukukaudessa.

Opiskelija tutustuu valitsemansa teeman keskeisiin teoksiin ja keskusteluihin tutkimuskirjallisuuden kautta. Opiskelija valitsee yhden seuraavista teemoista: Asuminen, asuinympäristö ja palvelut, Kestävä kulutuskäyttäytyminen, Perhe ja koti sekä Ruoka ja ravinto. Lisäksi on mahdollista vastuuopettajan kanssa sopien koota oman pro gradu -tutkielman aihealuetta tukeva kokonaisuus soveltuvasta tutkimuskirjallisuudesta.

Asuminen ja asuinympäristö

Pakollinen kirjallisuus:

 • Eskelä, E. (2015). Housing talent: Residential satisfaction among skilled migrants in the Helsinki metropolitan area. Academic dissertation. Department of Geosciences and Geography. University of Helsinki. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9482-8
 • Johansson, H., & Saarikangas, K. (2009). Homes in transformation. Dwelling, moving, belonging. Helsinki: SKS. Tampere: Tampereen yliopistopaino.
 • Juntto, A. (2010). Asumisen unelmat ja arki. Helsinki: Gaudeamus.
 • Meriläinen, S., & Meriläinen, H. (2016). Tavallisia koteja – 1900-luvun suomalaista asumisen arkkitehtuuria, kuusi tarinaa. Helsinki: Rakennustieto Oy.
 • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Kestävä kulutuskäyttäytyminen

Pakollinen kirjallisuus:

 • Foxall, G.R. (2015). Consumer Behaviour: A Practical Guide. Routledge London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Goldsmith, E.B. (2015). Social Influence and Sustainable Consumption. Switzerland: Springer.
 • Greening Household Behaviour: The Role of Public Policy. (2011). OECD.
 • Virtanen, A., & Rohweder, L. (toim.). (2011). Ilmastonmuutos käytännössä: Hillinnän ja sopeutumisen keinoja. Helsinki: Gaudeamus.
 • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Perhe ja koti

Pakollinen kirjallisuus:

 • Hämäläinen, K. (2012). Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56.
 • Kaufman, G. (2013). Superdads: How Fathers Balance Work and Family in the 21st Century. New York: NYU Press.
 • Lammi-Taskula, J., & Karvonen, S. (toim.). (2014). Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Pink, S. (2012). Situating Everyday Life: Practices and Places. London: Sage.
 • Ranssi-Matikainen, H. (2012). Yhdessä sittenkin. Kokemukset erokriisistä, vertaistuesta ja muutoksesta parisuhteessa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 116.
 • Vilkko, A., Suikkanen, A., & Järvinen-Tassopoulos, J. (toim.). (2010). Kotia paikantamassa. Rovaniemi: Lapland university press.
 • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Ruoka ja ravinto

Esseen teemat:

A. Ruoka ja kulttuuri (esim. ruoankäytön ja ruokailun historia; ruoan valintaan vaikuttavat tekijät; ruoka ja identiteetti; ruokatrendit, kestävä ruokakulttuuri)

B. Ruoka ja suomalainen yhteiskunta (esim. suomalainen ravitsemuspolitiikka; ruokaturva; ruokakriisit; ruoan tuotanto; kestävä kehitys)

C. Ruokakasvatus (esim. kouluruokailu; nuoret ja ruoka; ruoka varhaiskasvatuksessa)

Valittuun teemaan liittyvää ajankohtaista kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Opiskelijaa kannustetaan valitsemaan opintojakson teema siten, että se liittyy hänen pro gradu -tutkielmansa aihealueeseen. Opettaja antaa opiskelijalle suullisen tai kirjallisen palautteen kirjallisesta suorituksesta.

Opintojakso arvioidaan joko kirjallisen tehtävän tai kirjallisen kuulustelun perusteella. Arvioinnissa painotetaan valitun teeman kirjallisuuden tietosisältöjen syntetisoivaa hallintaa sekä itsenäistä ja kriittistä arviointia. Arviointiasteikko on 0–5.

Opintojakso suoritetaan esseenä (laajuus 20 s., Perhe ja koti sekä Ruoka ja ravinto -aihealueet) tai kirjallisuuskuulusteluna (Kestävä kulutuskäyttäytyminen sekä Asuminen ja asuinympäristö -aihealueet).

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto (Asuminen ja asuinympäristö)

Yliopistonlehtori Hille Janhonen-Abruquah (Kestävä kulutuskäyttäytyminen)

Yliopistonlehtori Pirjo Korvela (Perhe ja koti)

Yliopistonlehtori Kaija Rautavirta (Ruoka ja ravinto)