Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

19.03.2020 Thu 12.15-13.45
24.03.2020 Tue 14.15-15.45
08.04.2020 Wed 10.15-11.45
23.04.2020 Thu 12.15-15.45
Kaija Rautavirta
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on valinnainen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoiden ohella myös muille kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Suositellaan, että suurin osa syventävistä tieteenalaopinnoista pro gradu -tutkielmaa lukuun ottamatta on suoritettu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kotitaloustieteellistä teoreettista ja empiiristä osaamistaan tutustumalla ajankohtaiseen kotitaloudelliseen ilmiöön tai sitä tarkastelevaan tutkimushankkeeseen. Hän osaa arvioida oppimaansa kriittisesti ja soveltaa sitä omaan tutkimusasetelmaansa.

Suositeltu suoritusajankohta on maisterivaiheen toinen opintovuosi.

Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

EDUM538 Kotitaloustieteen ajankohtaisia kysymyksiä –jakson aiheena on Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa. Opintojakso perehdyttää kotitalouksien näkökulmasta suomalaisen yhteiskunnan varautumisen yleisiin periaatteisiin, toimintaan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä varautumiseen liittyvään viestintään ja neuvontaan. Opintojaksolla tarkastellaan, miten yhteiskuntaan kohdistuvat kriisit kerrannaisvaikutuksineen näkyvät arjessa ja millaisia kysymyksiä varautumiseen ja kriisiaikaiseen toimintaan liittyy kotitalouksien osalta. Tarkastelussa korostuvat elintarvike- ja ruokahuoltoa koskevat kysymykset.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta ja ylläpitämisestä poikkeusoloihin varautumisen ja kriisien näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää eri tahojen toiminnan merkityksen varautumisen kannalta ja kansalaisten/kotitalouksien merkityksen osana tätä toimintaa.

Opintojakson aihealueeseen liittyvää ajankohtaista kirjallisuutta opettajan osoituksen mukaan.

Arviointimenetelmät, -kriteerit ja -asteikko täsmennetään opetusohjelmassa.

Opintojakson toteutus voi vaihdella liittyen johonkin ajankohtaiseen kotitaloudelliseen ilmiöön tai tutkimushankkeeseen.

Opintojaksosta vastaa kotitaloustieteen ja kotitalousopetuksen professori