Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.4.2019 at 09:00 - 10.5.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 29.8.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
08:15 - 09:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
08:15 - 09:45

Other teaching

29.08.2019 Thu 10.15-11.45
02.09.2019 Mon 10.15-11.45
05.09.2019 Thu 08.15-09.45
10.09.2019 Tue 14.15-15.45
12.09.2019 Thu 14.15-15.45
17.09.2019 Tue 10.15-11.45
03.12.2019 Tue 08.15-09.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish
20.01.2020 Mon 10.15-11.45
28.01.2020 Tue 10.15-11.45
05.02.2020 Wed 12.15-13.45
12.02.2020 Wed 12.15-13.45
26.02.2020 Wed 12.15-13.45
Pirjo Korvela, Anne Malin
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnassa opettajan pedagogisia opintoja opiskeleville.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava syventävää harjoittelua edeltäviä pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja noin 50 opintopisteen verran ja vähintään opetettavan aineen aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan ymmärrys taitojen oppimisesta ja opettamisesta laajenee omakohtaisten kokeilujen ja kirjallisuuteen perehtymisen kautta.

Opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää monipuolisia oppimiskokonaisuuksia tutkivan opettajuuden lähtökohdista
 • kokeilee ja kehittää oppiaineiden välistä yhteistyötä
 • osaa hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
 • kykenee reflektoimaan pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa
 • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Opintojakso järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opintojaksossa perehdytään monipuolisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen tutkivan opettajuuden lähtökohdista. Harjoittelussa perehdytään erilaisten oppimisympäristöjen merkitykseen ja suunnitteluun sekä harjoitellaan oppiaineiden välistä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Opintojaksossa käsitellään tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa ja paneudutaan opetussuunnitelmien merkitykseen opetustyölle. Keskeistä on kehittää omaa opettajan käyttöteoriaa ja oppia reflektoimaan pedagogista toimintaa.

Pakollinen kirjallisuus:

Suositeltava kirjallisuus:

 • Bredmar, A.-C. (2014). Lärarens arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet. Göteborgs universitet. Saatavilla verkossa: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35247/1/gupea_2077_35247_1.pdf
 • Janhonen-Abruquah, H., & Palojoki, P. (2015). (toim.) Luova ja vastuullinen kotitalousopetus. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 38. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157591
 • Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., & Lahti, H. (2014). (toim.) Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
 • Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Studia Paedagogica 33. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa: www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja
 • Vartiainen, H-R. (2014). Principles for Design-Oriented Pedagogy for Learning from and with Museum Objects. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 60. Saatavilla verkossa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1484-2/
 • Muita lähteitä ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin