Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ajankohtainen teema 5 Cr Course 17.10.2019 - 17.10.2019
Ajankohtainen teema 5 Cr Course 18.10.2018 - 18.10.2018

Target group

Opintojakso on valinnainen käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä käsityön valinnaisiin 60 op (toinen opetettava aine) opintoihin osallistuville.

Prerequisites

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt käsityön kontekstissa olevaan ajankohtaiseen teemaan tai keskusteluun osallistumalla erikseen järjestettäviin tapahtumiin, projekteihin tai luentoihin.

Timing

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään kevät- tai syyslukukaudella tai molemmilla.

Contents

Opintojakson sisältö vaihtelee ajankohtaisen teeman mukaan.

Activities and teaching methods in support of learning

Yksilö- tai ryhmätyö.

Study materials

Erikseen sovittava teemaan ja aiheeseen sopiva ajankohtainen kirjallisuus ja/tai artikkelit (yhteensä noin 40-50 sivua).

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan projektityön/loppuraportin perusteella. Arviointiasteikko on hyväksytty–hylätty.

Completion methods

Opiskelija suorittaa opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittavan tehtävän.

Ajankohtainen teema -opintojakso voidaan organisoida eri tavoin:

1) Opettajan tai opettajien toimesta, jolloin opintojaksosta luodaan tarkempi kuvaus ja tehdään ilmoitus esim. ajankohtaiseen tapahtumaan, tempaukseen tai tiettyyn aiheeseen pohjautuen. Opettaja/t vastaavat tällöin kurssin kokonaisorganisoinnista ja toteutuksesta normaalin opetuksen tapaan.

2) Opiskelijaryhmän toimesta, jolloin ajankohtaisen teeman aiheesta, sen käytännön organisoimisesta (tavoitteet, miten, missä, milloin, osallistuminen (OT, OTR jne.) tehdään ehdotus tieteenalan professorille. Esim. ryhmä organisoi hyväntekeväisyysprojektin, taitokurssin tms. Opintojaksolle osallistuvat tekevät loppuraportin annettujen ohjeiden mukaan.

3) Opiskelija tekee itsenäisesti edellä kuvatun kaltaisen ehdotuksen opintosuorituksesta tieteenalan professorille. Tällainen voi olla esim. kesäaikana toteutettava katutaideprojekti. Suorituksena palautetaan ohjeiden mukainen loppuraportti.

4) Opiskelija suorittaa sopimuksen mukaan alaan soveltuvia opintoja. Opintosuoritus tulee kyseisen opintojakson mukaisesti, esim. Avoin yliopisto.

Opintojakson toteutus voi vaihdella. Suoritustapa vaihtelee kulloisenkin aiheen mukaan. Opinnot koostuvat itsenäisestä työskentelystä ja projektityöstä / loppuraportista.