Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Erikoislankatekniikat 5 Cr Lecture Course 8.9.2020 - 3.11.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Erikoislankatekniikat 5 Cr Exercise Group 6.9.2019 - 6.11.2019

Target group

Opintojakso on valinnainen käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä käsityön valinnaisiin 60 op (toinen opetettava aine) opintoihin osallistuville.

Prerequisites

EDUK6022 Materiaali ja taito II

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erikoislankatekniikoiden käsitteistöä, rakenteita, materiaaleja ja työvälineitä
  • kykenee hakemaan, ymmärtämään ja tuottamaan erikoislankatekniikoihin liittyviä ohjeita ja oppimateriaaleja
  • on syventänyt tietojaan ja taitojaan valitsemillaan erikoislankatekniikoiden alueilla ja kykenee opettamaan niitä muille
  • kykenee suunnittelemaan ja valmistamaan pienimuotoisen tuotteen valitsemallaan erikoislankatekniikalla.

Timing

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella I periodissa. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Contents

Erikoislankatekniikoiden käsitteistö, rakenteet sekä materiaalit ja työvälineet. Tekniikkakokeilut sekä niiden kriittinen tarkastelu ja raportointi. Syventyminen joillekin erikoislankatekniikoiden osa-alueille, niihin liittyvä itsenäinen tiedonhaku ja oppimateriaalin tuottaminen sekä taidon opettaminen. Pienimuotoisen tuotteen suunnittelu ja valmistus.

Completion

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta, tekniikkakokeiluista, harjoitustyöstä, oppimateriaalin tuottamisesta, taidon opettamisesta sekä raportoinnista.

Study materials

Pakollinen kirjallisuus:

  • Koskennurmi-Sivonen, R. (toim.) (2013). Lankatekniikoiden käsikirja. Helsinki: Tammi.

Kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali sopimuksen mukaan opiskelijan valitsemalta erikoisalueelta.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan tuotetun oppimateriaalin ja tuotteen suunnittelun, valmistuksen sekä raportoinnin perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.