Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Harjoittelut 10 op (OPP-suoritustapa), osa 2: Pedagoginen harjoittelu 5 Cr Practice 2.9.2019 - 11.2.2020
Harjoittelut 10 op (OPP-suoritustapa), osa 2: Pedagoginen harjoittelu 5 Cr Practice 17.9.2018 - 25.9.2018

Target group

Opintojakso kuuluu syventäviin opintoihin. Opintojakso on pakollinen pedagogisen painotuksen valinneille varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille. Opisntojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Prerequisites

Suoritusajankohtaa ennen tulisi olla suoritettuna opintojakso ”Opetuksen ja oppilaitoksen kehittäminen” sekä Harjoittelut 10op (OPP-suoritustapa), osa 1: Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona
5op

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on laajentanut ja syventänyt pedagogista osaamistaan aikuisten oppimisen, opettamisen ja ohjauksen kysymyksiin
 • kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteisiin perustuvan opetuskokonaisuuden
 • kykenee hyödyntämään teoreettisia opintojaan varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vaativissa opetus- ja ohjaustehtävissä
 • kykenee analysoimaan erilaisia oppilaitoksia ja koulutusinstituutioita opiskelu- ja työympäristönä
 • ymmärtää/tuntee erilaisia aikuiskasvatusta toteuttavien instituutioiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tehtäviä

Timing

Toinen opintovuosi. Opintojakson järjestämisajankohdasta päätetään opetusohjelmassa.

Contents

Opintojaksolla käsitellään:

 • tutustuminen aikuisoppilaitoksen/ koulutusinstituution opetukseen ja toimintakulttuuriin
 • tutustuminen harjoittelupaikan opetussuunnitelmaan ja sen hyödyntämiseen opiskelijoiden oppimisen tukemisessa sekä henkilökunnan ammatillisessa kehittämisessä
 • edellä mainitusta aiheesta esityksen laatiminen ja esittäminen opiskelijoiden palautekeskustelussa tai erillisessä yhteistapaamisessa
 • oman opetusjakson suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut
 • harjoitteluraportin laatiminen

Study materials

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2011. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

Harjoitteluohjeet, oman harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelma ja omaan opetukseen liittyvä taustakirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Completion methods

Luennot ja ryhmätunnit. Harjoittelu ja siihen kuuluvien tehtävien suorittaminen. Osallistuminen harjoitteluinfoon ja palauteseminaariin.