Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 16.9.2019
18:15 - 19:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 4.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 11.2.2020
16:15 - 17:45

Description

Opintojakso kuuluu syventäviin opintoihin. Opintojakso on pakollinen pedagogisen painotuksen valinneille varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille. Opisntojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Suoritusajankohtaa ennen tulisi olla suoritettuna opintojakso ”Opetuksen ja oppilaitoksen kehittäminen” sekä Harjoittelut 10op (OPP-suoritustapa), osa 1: Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona
5op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on laajentanut ja syventänyt pedagogista osaamistaan aikuisten oppimisen, opettamisen ja ohjauksen kysymyksiin
 • kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteisiin perustuvan opetuskokonaisuuden
 • kykenee hyödyntämään teoreettisia opintojaan varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vaativissa opetus- ja ohjaustehtävissä
 • kykenee analysoimaan erilaisia oppilaitoksia ja koulutusinstituutioita opiskelu- ja työympäristönä
 • ymmärtää/tuntee erilaisia aikuiskasvatusta toteuttavien instituutioiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tehtäviä

Toinen opintovuosi. Opintojakson järjestämisajankohdasta päätetään opetusohjelmassa.

Opintojaksolla käsitellään:

 • tutustuminen aikuisoppilaitoksen/ koulutusinstituution opetukseen ja toimintakulttuuriin
 • tutustuminen harjoittelupaikan opetussuunnitelmaan ja sen hyödyntämiseen opiskelijoiden oppimisen tukemisessa sekä henkilökunnan ammatillisessa kehittämisessä
 • edellä mainitusta aiheesta esityksen laatiminen ja esittäminen opiskelijoiden palautekeskustelussa tai erillisessä yhteistapaamisessa
 • oman opetusjakson suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut
 • harjoitteluraportin laatiminen

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2011. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

Harjoitteluohjeet, oman harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelma ja omaan opetukseen liittyvä taustakirjallisuus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Luennot ja ryhmätunnit. Harjoittelu ja siihen kuuluvien tehtävien suorittaminen. Osallistuminen harjoitteluinfoon ja palauteseminaariin.

Tuulikki Venninen