Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

4. tai 5. opintovuosi. Suositus on, että harjoittelu suoritetaan viimeisimpinä opintoina ennen valmistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kokonaisten koulupäivien opetustyötä ja luokan toimintaa.
 • ymmärtää luokanopettajan ammatin eettistä luonnetta sekä kasvatus- ja opetustyön monimuotoisuutta ja yhteiskunnallista merkitystä.
 • ymmärtää koulun merkityksen osana paikallisyhteisöä.
 • ymmärtää koulun johtamis-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumina sekä oppivana organisaationa.
 • osaa jäsentää omaa opettajuuttaan teorian ja käytännön avulla sekä osaa toimia yhteisopettajana.
 • tunnistaa erilaisia oppijoita ja tuntee erilaiset tuen muodot.

Harjoittelua ei voi suorittaa peräkkäisissä periodeissa monialaisen harjoittelun kanssa kuin poikkeustapauksissa (valmistuminen viivästyy muuten). Jos suunnittelet maisteriharjoittelun suorittamista heti monialaisen jälkeen, lähetä harjoittelukoordinaattorille (elisa.huotari@helsinki.fi) vapaamuotoinen hakemus, jossa perustelet suunnitelmasi. Laita hakemukseen tieto kaikista puuttuvista kursseista sekä siitä, koska olet suorittamassa ne.

HUOM! Harjoitteluun lähtevän opiskelijan on esitettävä rikostaustaote harjoittelun avauspäivänä johdantotilaisuuden yhteydessä. Harjoittelua ei voi aloittaa ennen kuin rikostaustaote on esitetty. Tilaa ote hyvissä ajoin Oikeusrekisterikeskuksesta.

 • Vastataan kokonaisten koulupäivien opetustyöstä ja luokan toiminnasta sekä itsenäisesti että parin kanssa.
 • Havainnoidaan ja reflektoidaan kokonaisvaltaisesti kouluyhteisöä ja sen yhteistyötahoja.
 • Opitaan tekemään perusteltuja pedagogisia ratkaisuja ja etsimään uusia kehittymis- ja kehittämishaasteita.
 • Harjoitellaan moniammatillista ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä.
 • Harjoitteluraportissa pohditaan ja analysoidaan omaa opetusta, opettajuutta ja koulutyötä suhteessa opetussuunnitelmaan, omiin harjoittelutavoitteisiin ja kirjallisuuteen.

Maisteriharjoittelu suoritetaan perusopetuksen alaluokalla (1-6) kenttäkoulussa tai yliopiston harjoittelukoulussa. Harjoittelupaikan järjestää Kasvatustieteellinen tiedekunta. Opiskelija ei voi itse hankkia harjoittelupaikkaa.

Harjoittelun voi suorittaa myös tutkimusharjoitteluna tai mahdollisuuksien mukaan perusopetusharjoitteluna:

Tutkimusharjoittelun voi suorittaa tietyin ehdoin yhdistämällä harjoittelu pro gradu -tutkielmaopintoihin. Harjoittelu onnistuu, jos oman Pro gradu -ryhmän ohjaaja toimii didaktikkona maisteriharjoitelussa samassa periodissa kuin missä harjoittelu on tarkoitus suorittaa. Tutkimusharjoittelussa toteutetaan opetuskokeilu, kerätään aineistoa tms. harjoittelun yhteydessä.
Perusopetusharjoittelussa (luokanopetus ja aineenopetus luokilla 1-9) opiskelija suorittaa osan harjoittelusta yhden oppiaineen opetuksena luokilla 7–9. Perusopetusharjoittelun suorittaminen edellyttää yläkoulussa opetettavan oppiaineen osalta suoritettuja aineopintoja. Opetettavassa aineessa pidetään vähintään kahdeksan oppituntia, jotka otetaan huomioon harjoittelun kokonaistyömäärässä. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä kiinnostuksestasi suorittaa maisteriharjoittelu perusopetusharjoitteluna. Ilmoita myös opetettava aineesi.

 • 4 ajankohtaista artikkelia teematyöpajoja varten
 • 2-3 ajankohtaista artikkelia harjoitteluraportin työstämistä varten
 • Koulun opetussuunnitelma
 • Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. Praktikumikäsikirja. Studia Pædagogica 33. [http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/]. Soveltuvin osin.

suositeltava kirjallisuus:

 • Tynjälä, P. Heikkinen, H.. & Kiviniemi. U. (2011). Integratiivinen pedagogiikka opetusharjoittelussa. Kasvatus 42(4), 302-315.
 • Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., & Pyysalo, R. L. K. (2005). Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Porvoo. WSOY.

 • Talvio, M. & Klemola, U. (2017) Toimiva vuorovaikutus. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 978-952-451-736-2

Opetusharjoitteluun sisältyy kirjallinen harjoitteluraportti.

hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Harjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti. Didaktikkosi antaa merkinnän harjoittelun suorittamisesta.

Harjoitteluun vaaditaan seuraavat edeltävät opinnot:

Tutkintovaatimukset 2012-16-2020:

Orientoiva harjoittelu
Monialainen harjoittelu
Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen
Esi- ja alkuopetuksen teoria ja didaktiikka (kt)
Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka (kt)
Opetussuunnitelmateoria ja evaluaatio (kt)
Pedagoginen tietäminen ja oman käyttöteorian rakentaminen (kt)/OPS 2 (kp)
Ainedidaktiikan opinnot (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaiset opinnot)

Tutkintovaatimukset 2018-2020:

Monialainen harjoittelu

Tutkintovaatimuksissa mainitut edeltävät opinnot tulee olla rekisteröitynä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Edeltävät opinnot tarkistetaan kaikilta harjoitteluun ilmoittautuneilta ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli edeltävissä opinnoissa on puutteita, voidaan ilmoittautuminen hylätä. Tästä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Maisteriharjoittelun harjoittelusuunnitelma löytyy Opiskelijan ohjeista.

Harjoittelun suorittaminen edellyttää täysipäiväistä opiskelua. Harjoittelu käynnistyy yhteisellä avauspäivällä, johon valmistaudutaan tekemällä ennakkotehtävät. Harjoittelu päättyy yhteiseen lopetuspäivään. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti.

Harjoittelun vastuuhenkilö lukuvuonna 2019-2020 helmikuusta alkaen on yliopistonlehtori Heini Paavola ja varavastuuhenkilö on yliopistonlehtori Katariina Stenberg.