Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma sekä Sosiaalitieteen maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu koulutusohjelman vaihtoehtoisiin tieteenalaopintoihin.

Mahdollisimman paljon maisterivaiheen opintojaksoja suoritettu. Opintojakso painottuu metodologiaan ja kulutustutkimuksen teoreettisiin lähestymistapoihin. Se on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville maisteriopiskelijoille.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kulutustutkimuksessa käytettäviin talous- ja yhteiskuntateoreettisiin tutkimusotteisiin: tieteenfilosofisiin perusteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin sekä näiden pohjalta johdettaviin metodisiin ratkaisuihin. Opintojakso on luonteeltaan metodologis-tieteenfilosofinen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kulutustutkimuksen keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähestymistavat sekä osaa soveltaa oppimaansa omaan maisterintutkielmaansa.

1. periodi. Opintojakso järjestetään lukuvuodesta 20-21 sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa (SOSM-)

  • Opintojakso tarjoaa opiskelijalle perustiedot tieteenfilosofiasta ja sen keskeisistä käsitteistä sekä syventävää tietoa ja ymmärrystä kulutustutkimuksen teoreettisista lähestymistavoista.
  • Luennoilla syvennytään ontologian ja epistemologian perusteisiin, deduktiiviseen ja induktiiviseen päättelyyn, keskusteluun ihmis- ja luonnontieteiden välisistä eroavaisuuksista ja selvennetään erilaisia tutkimus aineistoihin liittyviä kysymyksiä, teoria-käsitteen erilaisia merkityksiä sekä tutkimuksen tekemisen tieteenfilosofisia perusteita.
  • Opintojaksolla käydään myös läpi kulutustutkimuksen keskeisimmät teoriaperinteet sekä tieteenteon eettisiä kysymyksiä.

Opintojakso toteutetaan luento-opetuksena. Luennoilla käydään aktivoivia keskusteluja ja puretaan annettuja kotitehtäviä. Opintojakso suoritetaan esseellä ja harjoitustyöllä, jotka tehdään itsenäisesti tai ryhmätyönä.

Opintojakso perustuu luentojen seuraamiseen, aktivoiviin keskusteluihin luennoilla, osoitettuun kirjallisuuteen perehtymiseen ja esseen kirjoittamiseen itsenäisesti.

  • Kincaid, Harold (1996): Philosophical Foundations of the Social Sciences: Analyzing Controversies in Social Research. Cambridge University Press.
  • Pantzar, M. (2016): ”Kulutustutkimuksen alkuperää jäljittämässä”, teoksessa Talous ja yhteiskuntateoria II. Modernin maailman talous ja sen kritiikki (toim. Risto Heiskala & Akseli Virtanen), 265-292. Gaudeamus.
  • Raunio, K. (1999): Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus.
  • Kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Opintojakson essee-suoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Professori Visa Heinonen, professori Mika Pantzar ja yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti.

Korvaa aikaisemmat kurssit:

851017 Kuluttajaekonomian tutkimusotteet (KE61) 5 op TAI
851018 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (KE62) 5 op