Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
14:15 - 16:45
Mon 7.10.2019
14:15 - 16:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 16:45
Mon 14.10.2019
14:15 - 16:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 16:45

Description

Opintojaksosta vastaavat Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma sekä Sosiaalitieteiden maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu koulutusohjelmien yhteisiin opintoihin.

Kandidaatintutkinto.

 • Opintojakso perehdyttää kulutustutkimuksen kvalitatiiviseen analyysiin ja menetelmiin, tutkimusaineiston hankintaan, käsittelyyn ja johtopäätösten tekemiseen.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kerätä laadullista aineistoa ja soveltaa analyysimenetelmiä kerättyyn aineistoon.
 • Opiskelija tunnistaa millaisia teoreettisia lähestymistapoja aineiston analyysissa voi käyttää.
 • Opiskelija osaa reflektoida laadullisen tutkimuksen valintoja ja hän ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen sekä osaa soveltaa oppimaansa omassa maisterintutkielmassaan.
 1. vuosi

HUOM! Kurssi I-periodilla suomeksi (Eliisa Kykilahti), IV-periodilla ruotsiksi (Peter Österberg).

Itsenäinen harjoitustehtävä sopimuksen mukaan.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin laadullisen tutkimuksen aineistoihin ja aineiston hankintatapoihin (mm. havainnointi, haastattelu, digitaalinen aineisto) ja analyysiin sekä aineisto- ja teorialähtöiseen tutkimusotteeseen. Kurssilla opiskelijat tekevät harjoitustyön ja toimivat tutkimusryhmissä, joissa he itsenäisesti määrittelevät aineistonkeruutavan, analyysimenetelmät sekä pohtivat tuloksia ja tekevät päätelmiä.

Kurssi: Kontaktiopetus (12 h), reflektiopaperi (8 h), työpajat (10 h), tutkimusaineiston kerääminen (24 h), analyysi (40 h) ja raportointi (40 h).

Itsenäinen harjoitustehtävä: Moodle-alueella ohjeet itsenäiseen työskentelyyn (138 h). Itsenäisen tehtävän suorittamisesta sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Artikkeleita ja menetelmäkirjallisuutta osoituksen mukaan.

Syyslukukaudella:

 • Alasuutari, P. 2011 Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino (tai Alasuutari, P. 2007. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino).
 • Eskola, J. & Suoranta J. 2000. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
 • Koskinen, I., Alasuutari. P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.
 • Belk, R., Fischer, E., & Kozinets, R. V. 2012. Qualitative consumer and marketing research. Sage.
 • Moisander, J., & Valtonen, A. 2006. Qualitative marketing research: A cultural approach. Sage.
 • Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008. Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.

Kevätlukukauden kirjallisuus (ruotsinkielinen kurssi) ilmoitetaan erikseen luentojen yhteydessä.

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla 0‒5.

Arviointikriteerit nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Opetuskielenä suomi (syksy), ruotsi (kevät).

Pasi Heikkurinen (suomi), sl opintojakso

Peter Österberg (ruotsi), kl opintojakso

Korvaa aikaisemman kurssin 851018 (KE62) Kulutustutkimuksen laadulliset tutkimusmenetelmät ja EKM-111 Kulutustutkimuksen laadulliset menetelmät.