Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaavat Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma sekä Sosiaalitieteiden maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu koulutusohjelmien yhteisiin opintoihin.

Kandidaatintutkinto.

 • Opintojakso perehdyttää kulutustutkimuksen kvalitatiiviseen analyysiin ja menetelmiin, tutkimusaineiston hankintaan, käsittelyyn ja johtopäätösten tekemiseen.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kerätä laadullista aineistoa ja soveltaa analyysimenetelmiä kerättyyn aineistoon.
 • Opiskelija tunnistaa millaisia teoreettisia lähestymistapoja aineiston analyysissa voi käyttää.
 • Opiskelija osaa reflektoida laadullisen tutkimuksen valintoja ja hän ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen sekä osaa soveltaa oppimaansa omassa maisterintutkielmassaan.
 1. vuosi

HUOM! Kurssi I-periodilla suomeksi (Eliisa Kykilahti), IV-periodilla ruotsiksi (Peter Österberg).

Itsenäinen harjoitustehtävä sopimuksen mukaan.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin laadullisen tutkimuksen aineistoihin ja aineiston hankintatapoihin (mm. havainnointi, haastattelu, digitaalinen aineisto) ja analyysiin sekä aineisto- ja teorialähtöiseen tutkimusotteeseen. Kurssilla opiskelijat tekevät harjoitustyön ja toimivat tutkimusryhmissä, joissa he itsenäisesti määrittelevät aineistonkeruutavan, analyysimenetelmät sekä pohtivat tuloksia ja tekevät päätelmiä.

Kurssi: Kontaktiopetus (12 h), reflektiopaperi (8 h), työpajat (10 h), tutkimusaineiston kerääminen (24 h), analyysi (40 h) ja raportointi (40 h).

Itsenäinen harjoitustehtävä: Moodle-alueella ohjeet itsenäiseen työskentelyyn (138 h). Itsenäisen tehtävän suorittamisesta sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Artikkeleita ja menetelmäkirjallisuutta osoituksen mukaan.

Syyslukukaudella:

 • Alasuutari, P. 2011 Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino (tai Alasuutari, P. 2007. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino).
 • Eskola, J. & Suoranta J. 2000. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
 • Koskinen, I., Alasuutari. P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.
 • Belk, R., Fischer, E., & Kozinets, R. V. 2012. Qualitative consumer and marketing research. Sage.
 • Moisander, J., & Valtonen, A. 2006. Qualitative marketing research: A cultural approach. Sage.
 • Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008. Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.

Kevätlukukauden kirjallisuus (ruotsinkielinen kurssi) ilmoitetaan erikseen luentojen yhteydessä.

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla 0‒5.

Arviointikriteerit nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Pasi Heikkurinen (suomi), sl opintojakso

Peter Österberg (ruotsi), kl opintojakso

Korvaa aikaisemman kurssin 851018 (KE62) Kulutustutkimuksen laadulliset tutkimusmenetelmät ja EKM-111 Kulutustutkimuksen laadulliset menetelmät.