Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti EKM-maisteriohjelman opiskelijoille (avoin myös AGERE-opiskelijoille)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmantalouden historiallisen kehityskulun pääpiirteet sekä pystyy tunnistamaan ja analysoimaan talouden ja ympäristöongelmien välisiä kytkentöjä sekä niihin liittyviä yhteiskunnallisia suhteita. Opiskelijalla on kurssin jälkeen laaja-alainen käsitys erityisesti luonnonvarojen käyttöön liittyvistä poliittisista kysymyksistä sekä tähän aihekokonaisuuteen liittyvistä keskeisistä teoreettisista suuntauksista, keskustelunaiheista ja yhteiskunnallisista liittymäkohdista.

Periodi II

Kurssi kytkee biotalouden osaksi laajempaa sosiaalista ja poliittista kontekstia. Opintojakso tutustuttaa opiskelijat globaalin poliittisen talouden, ympäristöongelmien ja -konfliktien kehityskulkuihin, tutkimukseen ja teorioihin. Taloutta tarkastellaan tällä kurssilla ennen muuta suhteessa luonnonvarapolitiikkaan, jossa keskeisiä kysymyksiä ovat mm. biopohjaisten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, hallinta ja omistussuhteet. Kurssilla analysoidaan biotalouden ja ympäristön välistä suhdetta toisiinsa vuorovaikutteisesti niin valtasuhteiden kuin ekologisten ongelmien ja niiden ratkaisuehdotusten kautta.

Opiskelijat suorittavat kurssin luentokurssina. Kurssin arvostelu perustuu kurssin teemoja käsittelevään esseeseen (50%) sekä lopputenttiin (50%). Esseessä opiskelija kuvaa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvän käytännön haasteen ja muotoilee siihen ratkaisuehdotuksen poliittisen talouden näkökulmasta. Tentti suoritetaan kurssikirjallisuuden pohjalta.

Perreault, T., Bridge, G., McCarthy, J. (2015). The Routledge Handbook of Political Ecology. Routledge: London.

Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press: Durhan, NC

Muu oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla ja Moodlessa

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Toni Ruuska