Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti EKM-maisteriohjelman opiskelijoille

Markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen perusteiden tuntemus on hyödyksi.

Kurssilla perehdytään kuluttajan valintapäätöksiin vaikuttaviin tekijöihin. Miksi kuluttaja valitsee ruokakaupassa niin kuin valitsee? Kysymys on yksinkertainen ja varsin perustavalaatuinen, mutta vastauksien kirjo kysymykseen on moninainen. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää erilaisia näkökulmia kuluttajan tekemiin valintoihin ja niiden kytkennän tuotevalikoimien rakentumiseen.

Periodi IV

Kurssilla käydään läpi keskeiset vaikuttimet kuluttajan valintapäätöksiin kontaktiopetuksen, kirjallisen tehtävän ja ryhmätyön myötä. Luennoilla vierailee myös asiantuntijoita yrityselämästä antamassa oman näkökulmansa kysymykseen. Painotukset teemoissa vaihtelevat vuosittain: 1) Kuluttajan arvot ja asenteet valintapäätösten selittäjinä, 2) Kulutuskulttuurin, viiteryhmien ja trendien rooli valintapäätöksissä, 3) Kuluttajan muuttuvat tuotetarpeet ja -mieltymykset, 4) Kuluttaja markkinointiviestinnän kohteena ja käyttäjänä, 5) Brändin merkitys kuluttajan valintapäätöksissä, 6) Kuluttajan rutiinit ja asiakasuskollisuus, 7) Myymäläympäristön rooli, 8) Kuluttajan mielialat ja tunteet valintatilanteessa.

Kirjallinen kuulustelu ja harjoitustyö. Kirjallinen kuulustelu koostuu itsenäisesti tehtävästä oppimispäiväkirjasta. Oppimispäiväkirjan runkona ovat luentojen yhteydessäkin läpikäytävien casejen tarkastelu sekä teemoihin liittyvät tutkimusartikkelit. Tarkempi ohjeistus tehtävään annetaan ensimmäisellä luennolla ja moodlessa. Tehtävän osuus on 60% kurssiarvosanasta. Harjoitustyö tehdään ryhmissä ja siinä tarkastellaan vähittäiskaupan tuotevalikoimien rakentumista eri näkökulmista ja teoriaa soveltaen. Analyysit esitetään viimeisellä luentokerralla. Harjoitustyön osuus kurssiarvosanasta on 40%.

Oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla ja Moodlessa. Harjoitustyötä varten opiskelijat tekevät myös kenttätyötä.

Aktivoiva kontaktiopetus, vierailevat luennoitsijat, artikkelilukemisto, reflektoiva oppimispäiväkirja ja teoriaa käytäntöön soveltava harjoitustyö.

Opintojakson suoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Jenniina Sihvonen

Syventää YET-tutkinnossa hankittuja elintarvikemarkkinoinnin ja kuluttajaekonomian oppeja kuluttajakäyttäytymisestä vähittäiskaupan kontekstissa.