Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.9.2019 at 08:00 - 11.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 21.10.2019
12:00 - 14:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • ymmärtää kotieläintuotantotapoihin ja -rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä Suomessa
  • osaa arvioida eläinten pitoympäristöä ja hoitoa eläinten tuottavuuden, käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja eläinsuojelun näkökulmista
  • tutustuu terveiden eläinten käsittelyn perusteisiin
  • tuntee yleisimmät tuotantoeläinten ruokinnassa käytetyt rehut
  • osaa arvioida ja laskea eläinten ravinnontarpeen
  • osaa arvioida naudan, sian ja siipikarjan ruokinnan onnistumista käytettyjen rehujen ja rehumäärien, sekä eläinten laskennallisen ravinnontarpeen perusteella
  • osaa arvioida, aiheuttaako eläimen ruokinta riskin eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille
  • osaa arvioida rehun laatua ja sen merkitystä eläinten terveydelle

1. vuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään kotieläinten, erityisesti nautojen, sikojen ja siipikarjan, tuotantoympäristön ja hoitomenetelmien hyvinvointivaikutuksiin. Ravitsemusfysiologia kerrataan lyhyesti. Opintojaksolla opetetaan soveltavaa kotieläinetologiaa, kliinistä ravitsemusta ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden arviointia. Opintojakson aikana käsitellään rehuarvojen ja rehun analysoinnin perusteet. Opintojakson yhteydessä luennoidaan Eläinlääkärin etiikka -juonteen (ELK-002) eläinsuojeluaiheiset luennot. Terveiden eläinten käsittelyn perusteita harjoitellaan käytännössä.

Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportti liitteineen, Eläinten hyvinvointikeskus, Helsingin yliopisto, 2016.

Eläintenpito Suomessa -liite: http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2012/02/Liite-1ldirw3.pdf

Eläinsuojelulainsäädäntö: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Suomen maatalous ja maatalouselinkeinot: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseutuelinkeinot

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot)

Opintojakson aikana osoitettava luento- ja muu materiaali.

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot, tutustumiskäynnit, ryhmä- ja harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu ja monivalintatentti 2 h. Tutustumiskäynnit ovat pakollisia.