Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.2.2020 at 08:00 - 21.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 2.3.2020
12:00 - 14:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee eläinlääketieteellisen bakteriologian ja mykologian perusteet sekä tuntee mikrobilääkeryhmät ja mikrobilääkeresistenssiin vaikuttavat tekijät.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa sekä bakteerien että sienten osalta

  • käyttää keskeistä terminologiaa
  • selittää lajikäsitteen
  • kuvata solun perusrakenteen ja selittää eri rakenneosien toiminnallisen ja lääketetieteellisen merkityksen
  • selittää kasvuun ja kasvun kontrolliin keskeisesti liittyvät tekijät
  • selittää infektioihin ja infektiotauteihin liittyvät peruskäsitteet sekä kuvata keskeiset isännän ja taudinaiheuttajan vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, mukaanlukien bakteerien ja sienten tärkeimmät taudinaiheutuskeinot
  • kuvata mikrobilääkeryhmät ja niiden vaikutusmekanismit sekä mikrobilääkeresistenssin kehittymismekanismit ja eri esiintymismuodot
  • soveltaa oppimiaan tietoja tautien vastustamisessa

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään eläinlääketieteellisen bakteriologian ja mykologian perusteisiin, keskittyen erityisesti infektiotautien syntyyn ja vastustukseen vaikuttaviin tekijöihin.

Luennot 30 h, pakollinen kotitehtävä, kirjallinen tentti 2 h

Hedman ym. Mikrobiologia, Kustannus Oy Duodecim, 2010 ja muu kurssilla osoitettu materiaali.

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot 30 h, vapaaehtoinen ryhmätyö 2 h, pakollinen kotitehtävä, kirjallinen tentti 2 h.