Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.4.2020 at 08:00 - 8.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee eläinlääketieteellisesti keskeiset infektioita aiheuttavat bakteerit ja sienet sekä niiden aiheuttamat taudit. Lisäksi opiskelija hallitsee bakteriologisen ja mykologisen laboratoriotyöskentelyn sekä bakteriologisen diagnostiikan perusteet myös käytännössä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tuntee eläinlääketieteellisesti tärkeät infektioita aiheuttavat bakteerit ja sienet, keskeisimmät niiden aiheuttamat taudit sekä niiden tärkeimmät taudinaiheutukseen liittyvät ominaisuudet
  • osaa työskennellä mikrobiologisessa laboratoriossa turvallisesti ja aseptiikkaa noudattaen
  • osaa valita ja suorittaa bakteriologisen diagnostiikan perusmenetelmiä tietolähteitä hyväksikäyttäen
  • ymmärtää eri mikrobilääkeryhmien ja ryhmiin kuuluvien lääkeaineiden vaikutuskirjojen erot; bakteereilla sekä ryhmä- että sukutasolla.
  • ymmärtää bakteriologisten tutkimusten ja herkkyysmäärityksen tuloksiin ja luotettavuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa soveltaa tietoa näytevastausten tulkinnassa tietolähteitä apuna käyttäen

2. lukuvuosi

Opintojakson aikana perehdytään keskeisimpiin eläimille tautia aiheuttaviin bakteereihin ja sieniin sekä niiden aiheuttamiin tauteihin.

Quinn ym. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Wiley-Blackwell, 2011.

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Luennot 24 h, muu mahdollinen vapaaehtoinen opetus.

Pakollinen opetus: Hyviin laboratoriokäytänteisiin liittyvä itseopiskelumateriaali Moodlessa ja verkkotentti, laboratorio-opetus 36 h, ryhmätyö ja sen vertaisarviointi sekä loppuseminaari, pienimuotoinen lopputehtävä. Kirjallinen tentti 2 h ja käytännön koe.