Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.2.2020 at 08:00 - 20.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee immuunijärjestelmän toimintaperiaatteet ja yleisimmät toimintahäiriöt sekä ymmärtää immuunipuolustuksen merkityksen ulkoisia uhkatekijöitä vastaan.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää immunologian perusterminologiaa
  • selittää immuunijärjestelmän aktivoitumiseen ja toimintaan liittyvät pääperiaatteet
  • määritellä eri eläinlajien immunologisia erityispiirteitä
  • kuvata yliherkkyysreaktioiden teoreettisen taustan ja tyypillisimpiä sairausesimerkkejä niihin liittyen
  • kuvata rokottamisen periaatteet ja seuraukset yksilö- ja populaatiotasolla
  • kuvata ja tehdä keskeisiä immunologisen diagnostiikan perusmenetelmiä

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään yleisimmunologian perusteisiin, eläinlajikohtaiseen immunologiaan (kotieläimet ja tuotantoeläimet), immunologisiin laboratoriomenetelmiin, sekä verinäytteenoton perusteisiin (vapaaehtoinen osallistuminen).

Day Veterinary Immunology. Principles and practice. 2. painos, CRC Press, 2014.
Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.
Yleisimmunologian osuutta voi lukea myös vaihtoehtoisesti kirjasta Hedman ym. Immunologia. Kustannus Oy Duodecim, 2011.
Täydentävä kirjallisuus:
Tizard Veterinary Immunology. 9. painos, Elsevier, 2013.

Luennot 30 h, pakollinen laboratorio-opetus ja siihen liittyvät harjoitukset 8 h, kirjallinen tentti 2 h.