Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Infektioepidemiologia 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 4.12.2020
Infektioepidemiologia 5 Cr Lecture Course 3.9.2019 - 5.12.2019
Infektioepidemiologia 5 Cr Lecture Course 4.9.2018 - 14.12.2018
Infektioepidemiologia 5 Cr Lecture Course 5.9.2017 - 8.12.2017

Target group

Pakollinen aineopintoihin kuuluva jakso eläinlääketieteen kandiohjelman opiskelijoille.

Prerequisites

Opintojakso hyödyntää Bakteriologian ja mykologian perusteet (ELK-118), Infektiobakteriologia ja -mykologia (ELK-119), Immunologia (ELK-120), Virologia (ELK-121) -opintojaksojen ja Patologia (ELK-122) -opintokokonaisuuden aikana omaksuttuja tietoja ja antaa kliinisissä opinnoissa tarvittavaa kokonaiskuvaa tautien vastustamisesta.

Learning outcomes

Opiskelija perehtyy eläinten infektiotautien ja zoonoosien perusasioihin (tarttuminen, leviäminen ja vastustaminen) ja saa toimintavalmiuksia tautivastustukseen.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa

  • selittää infektiotautien ja zoonoosien vastustuksen periaatteet ja One Health -käsitteen sekä soveltaa tietojaan käytännön työssä
  • kuvata Suomen kannalta tärkeimmät vastustettavat eläintaudit ja selittää niiden vastustamisen periaatteet
  • toimia kohdatessaan vastustettavan ja muun leviävän eläintaudin
  • työskennellä tehokkaasti ja rakentavasti ryhmässä sekä viestiä ryhmän tuotoksia yleisölle
  • lukea eläintautilainsäädäntöä
  • soveltaa tiedonhakutaitojaan ja eläintautilainsäädäntöä tautien vastustamisessa
  • arvioida omaa oppimistaan opintojaksolla ja ammatillista toimintaansa sekä harjoituksissa että ryhmätyöskentelyssä

Timing

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Contents

Johdanto infektiotautien epidemiologiaan, eläintautilainsäädännön käytön opetteleminen, valmistautuminen eläintautilainsäädännön muuttumiseen, ajankohtaisia asiantuntijaluentoja liittyen eläintautilainsäädännössä mainittuihin lakisääteisesti vastustettaviin tauteihin ja zoonooseihin, tautivastustusorganisaatioon, Eläinten terveys ETT ry:n toimintaan, eläinten tuonteihin, tilatason desinfektioon, eläinrokotteisiin tautivastustuksessa. Lakisääteisesti vastustettavan taudinpurkauksen käsittely projektityönä.

Study materials

Opintojakson aikana jaettava materiaali ja eläintautilainsäädännön osan D - Eläintaudit (Maa- ja metsätalousministeriö, Elintarvike- ja terveysosasto) verkkoversio tai vastaava lainsäädäntö FINLEX:ssä ja EUR-Lexissä.

Assessment practices and criteria

0-5

Completion methods

Kotitentti (yksilötyö) ja projektityö (ryhmissä).

Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset 35 h, One Health -seminaari 4 h, projektityö 47 h, projektityön purkuseminaarit 11 h, kotitentin kirjoittaminen 20 h, itse- ja vertaisarvioinnit 4 h, opintojakson päätöstilaisuus 1 h.