Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 3.10.2019
13:00 - 14:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
03.09.2019 Tue 10.15-12.00
03.09.2019 Tue 10.15-12.00
03.09.2019 Tue 10.15-12.00
09.09.2019 Mon 10.15-11.45
10.09. - 08.10.2019 Tue 13.00-16.00
11.09.2019 Wed 09.15-12.00
12.09.2019 Thu 10.15-12.00
17.09.2019 Tue 08.15-09.00
17.09.2019 Tue 09.15-11.00
23.09.2019 Mon 08.15-09.00
26.09.2019 Thu 10.15-12.00
30.09.2019 Mon 10.15-12.00
02.10.2019 Wed 10.15-12.00
07.10.2019 Mon 08.15-10.00
07.10.2019 Mon 10.15-12.00
08.10.2019 Tue 08.15-12.00
09.10.2019 Wed 08.15-12.00
10.10.2019 Thu 08.15-11.00
10.10.2019 Thu 11.15-11.45
11.10.2019 Fri 08.15-12.00
15.10.2019 Tue 13.00-16.00
15.10.2019 Tue 18.00-19.00
28.10.2019 Mon 08.15-09.00
05.12.2019 Thu 10.15-12.00
05.12.2019 Thu 10.15-12.00
Thomas Grönthal, Joanna Koort, Liisa Sihvonen, Anna-Maija Virtala
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
03.10.2019 Thu 13.00-14.00
Thomas Grönthal
Teaching language: Finnish
26.09.2019 Thu 13.00-14.00
Thomas Grönthal
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opintojakso hyödyntää Bakteriologian ja mykologian perusteet (ELK-118), Infektiobakteriologia ja -mykologia (ELK-119), Immunologia (ELK-120), Virologia (ELK-121) -opintojaksojen ja Patologia (ELK-122) -opintokokonaisuuden aikana omaksuttuja tietoja ja antaa kliinisissä opinnoissa tarvittavaa kokonaiskuvaa tautien vastustamisesta.

Opiskelija perehtyy eläinten infektiotautien ja zoonoosien perusasioihin (tarttuminen, leviäminen ja vastustaminen) ja saa toimintavalmiuksia tautivastustukseen.

Opintojakson käytyään opiskelija
1) osaa selittää infektiotautien ja zoonoosien vastustuksen periaatteet ja One Health -käsitteen sekä soveltaa tietojaan käytännön työssä
2) osaa kuvata Suomen kannalta tärkeimmät vastustettavat eläintaudit ja selittää niiden vastustamisen periaatteet
3) osaa toimia kohdatessaan vastustettavan ja muun leviävän eläintaudin
4) osaa työskennellä tehokkaasti ja rakentavasti ryhmässä sekä viestiä ryhmän tuotoksia yleisölle
5) osaa soveltaa tiedonhakutaitojaan ja eläinlääkintölainsäädäntöä tautien vastustamisessa
6) osaa arvioida omaa oppimistaan opintojaksolla ja ammatillista toimintaansa sekä harjoituksissa että ryhmätyöskentelyssä

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Johdanto infektiotautien epidemiologiaan, ajankohtaisia asiantuntijaluentoja liittyen eläinlääkintölainsäädännössä mainittuihin lakisääteisesti vastustettaviin tauteihin ja zoonooseihin, tautivastustusorganisaatioon, Eläinten terveys ETT ry:n toimintaan, eläinten tuonteihin, tilatason desinfektioon, eläinrokotteisiin tautivastustuksessa. Lakisääteisesti vastustettavan taudin purkauksen käsittely projektityönä.

Opintojakson aikana jaettava materiaali ja eläinlääkintölainsäädännön osan D - Eläintaudit (Maa- ja metsätalousministeriö, Elintarvike- ja terveysosasto) verkkoversio
(http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/d-rekisteri).

Kotitentti (yksilötyö) ja projektityö (ryhmissä).

Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset 35 h, One Health -seminaari 4 h, projektityö 47 h, projektityön purkuseminaarit 11 h, itse- ja vertaisarvioinnit 4 h, opintojakson päätöstilaisuus 1 h. Kotitentin kirjoittaminen 20 h.