Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Lecture Course 26.4.2021 - 6.5.2021
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Course 20.4.2020 - 4.5.2020
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Course 15.4.2019 - 6.5.2019
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Course 23.4.2018 - 4.5.2018