Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso.

Äidinkielen pakollisten opintojen (ELK-004 kokonaisuudesta osuus KK-AKTE2OP) tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen lopullisen työn luovuttamista. Kurssin Johdanto eläinlääketieteelliseen tutkimukseen (ELK-003) suorittamista ennen tutkielmatyön aloittamista suositellaan.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa käyttää erilaisia tietokantoja tiedonhaun apuna
  • osaa analysoida tieteellistä tekstiä (tutkimus- ja yleiskatsausartikkelit)
  • osaa määritellä tutkielmalle tavoitteen, rajata aiheen ja jäsentää sen käsittelyn loogiseksi kokonaisuudeksi
  • osaa tuottaa omaa tieteellistä tekstiä muokaten, yhdistellen ja kiteyttäen lähdemateriaalista löydettyä tietoa
  • osaa käyttää sovittua viittaustekniikkaa
  • osaa tiivistää tutkielmansa suullisen esityksen muotoon
  • osaa vastaanottaa palautetta omasta tutkielmastaan

2.-3. lukuvuosi. Syys- ja kevätlukukaudella järjestetään kaksi seminaaritilaisuutta.

Tutkielman aiheeseen liittyviin, opiskelijan ja ohjaajan yhdessä valitsemiin lähteisiin perustuva kirjallinen työ. Tutkielma on samalla kypsyysnäyte (VIIKE-004), joten opiskelijan tulee kirjoittaa tutkielma koulusivistyskielellään. Muita kuin suomen- tai
ruotsinkielisiä opiskelijoita koskevat omat ohjeet. Ks. rehtorin päätökset https://flamma.helsinki.fi/fi/HY053725.

Opiskelija esittää työn seminaaritilaisuudessa havaintomateriaalia käyttäen. Seminaarissa on mahdollisuus tehdä osasuoritus
valinnaiseen kurssiin ELK-411 Svenska strimman.

Pääsääntöisesti kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja.

Katso eläinlääketieteen kandidaatintutkielmatyöskentelyyn liittyvät ohjeet: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa (Opiskelijan ohjeet)

Jos olet aloittanut tutkielman teon ennen lukuvuotta 2018-2019, löydät ohjeet Flammasta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY296013

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielman kirjoitusohjeet: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY307186 (Flammassa).

Opiskelija voi halutessaan osallistua Helsingin yliopiston kirjaston tiedonhankinnan koulutuksiin ja opastuksiin Viikin kampuskirjastossa sekä muissa kampuskirjastoissa. Tarjolla oleva koulutus löytyy Viikin kampuskirjaston kotisivuilta: http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/toimipaikat/viikki/

0-5

Kandidaatintutkielman ohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa. Sieltä löytyy linkki OneDrive-tiedostoon, jossa voit tutustua tänä lukuvuonna tarjolla oleviin aiheisiin.

Aiheiden varaaminen alkaa tänä lukuvuonna 23.9.2019 klo 18.00 WebOodissa.

Kirjallinen työ ja esitys seminaarissa.

Jyrki Kukkonen. Tutkielmien ohjauksesta vastaa 1.-3. lukuvuoden opettajista ja tutkijoista koostuva pooli.