Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.9.2019 at 08:00 - 11.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 21.10.2019
12:00 - 14:00

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Lihantarkastus -opintojakso ja Lihantarkastukseen painottuva teurastamoharjoittelu tulee olla suoritettu ennen teurastamohygienian suorittamista.

Opiskelija saa valmiudet valvoa teurastamoa ja sen yhteydessä olevia leikkaamoita valmistuttuaan.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa valvoa teurastamohygieniaa
  • osaa kuvata, miten teurastamon tuotantohygieniaa arvioidaan mikrobiologisten tulosten perusteella ja osaa sanoa, mihin toimenpiteisiin tulosten perusteella tulee ryhtyä
  • osaa valvoa sivutuotteita
  • osaa valvoa omavalvonnan ja HACCP:n toteutumista
  • osaa laatia teurastamon valvontasuunnitelmat
  • osaa valvoa teurastamon yhteydessä olevia muita toimintoja

4. lukuvuoden kevätlukukausi

Luennoilla perehdytään tarkastuseläinlääkärin tehtäviin teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten kuten leikkaamojen ja muiden toimintojen valvonnassa. Laboratoriotyöt koostuvat teurastamon prosessihygienian ja laitoshygienian mikrobiologisista tutkimuksista.

Ninios ym. Meat inspection and control in the slaughterhouse. Wiley-Blackwell 2014.

Eläinlääkintölainsäädäntö. Maa- ja metsätalousministeriö, http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

Hyväksytty/hylätty

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot 15 h, pakolliset laboratorioharjoitukset 15 h, tentti 2 h tai muu vaihtoehtoinen suoritustapa.