Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 27.11.2017
13:00 - 16:00
Tue 28.11.2017
09:00 - 11:00
Tue 28.11.2017
12:00 - 16:00
Wed 29.11.2017
09:00 - 12:00
Wed 29.11.2017
13:00 - 15:00
Thu 30.11.2017
09:00 - 12:00
Mon 4.12.2017
09:15 - 10:45
Tue 5.12.2017
09:00 - 15:00
Thu 7.12.2017
12:15 - 15:45
Fri 8.12.2017
09:15 - 13:45
Mon 11.12.2017
10:00 - 12:00

Other teaching

04.12.2017 Mon 12.00-16.00
04.12.2017 Mon 12.00-16.00
07.12.2017 Thu 09.00-11.00
Raimo Pohjanvirta
Teaching language: Finnish

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Opiskelija tutustuu toksikologian perusteisiin ja saa käsityksen keskeisimmistä elinympäristössämme ja ravinnossamme esiintyvistä terveydelle potentiaalisesti haitallisista kemiallisista ja fysikaalisista tekijöistä, niiden biologisista vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista sekä riskinarvioinnista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • selittää toksikologisen riskianalyysin periaatteen ja kertoa, miten uuden kemikaalin toksisuus voidaan systemaattisesti tutkia
  • kuvata vierasaineiden kinetiikan päävaiheet elimistössä
  • nimetä keskeisiä tekijöitä, joista vierasaineen elimistössä aiheuttamat vasteet riippuvat
  • hakea yhteistyössä tietoa Suomen oloissa tärkeimmistä elinympäristön, elintarvikkeiden ja talousveden kemiallisista ja fysikaalisista riskitekijöistä ja kuvata niiden potentiaaliset terveyshaitat
  • tehdä itsenäisesti yksinkertaistetun Amesin testin annetulla kemikaalilla ja tulkita testin tuloksen

6. lukuvuoden syyslukukausi.

Opetus koostuu perus- ja soveltavasta osiosta. Perustoksikologian opetuksessa käsitellään toksikologian avainkäsitteistöä, toksisuuden ilmenemistä ja muotoja, keskeisimpiä solutason yleisiä toksisuusmekanismeja, toksikologista riskinarviointia, toksikokinetiikan perusteita, karsinogeneesia, mutageneesia ja kehitystoksikologiaa sekä toksisuuden systemaattista tutkimista. Soveltavassa osassa käydään ryhmätöinä läpi elinympäristön ja ravinnon tärkeimmät kemialliset ja fysikaaliset vaarat, niiden altistuslähteet, vaikutusmekanismit ja terveysvaikutukset.

Opiskelijoiden ryhmätyölyhennelmät. Korkeala (toim.): Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY 2007.
Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Luennot 17 h, laboratoriotyöt 6 h, pakolliset ryhmätyöt 12 h ja kirjallinen tentti 2 h.