Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.9.2018 at 08:00 - 12.10.2018 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 22.10.2018
12:00 - 14:00

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Opiskelija tutustuu toksikologian perusteisiin ja saa käsityksen keskeisimmistä elinympäristössämme ja ravinnossamme esiintyvistä terveydelle potentiaalisesti haitallisista kemiallisista ja fysikaalisista tekijöistä, niiden biologisista vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista sekä riskinarvioinnista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • selittää toksikologisen riskianalyysin periaatteen ja kertoa, miten uuden kemikaalin toksisuus voidaan systemaattisesti tutkia
  • kuvata vierasaineiden kinetiikan päävaiheet elimistössä
  • nimetä keskeisiä tekijöitä, joista vierasaineen elimistössä aiheuttamat vasteet riippuvat
  • hakea yhteistyössä tietoa Suomen oloissa tärkeimmistä elinympäristön, elintarvikkeiden ja talousveden kemiallisista ja fysikaalisista riskitekijöistä ja kuvata niiden potentiaaliset terveyshaitat
  • tehdä itsenäisesti yksinkertaistetun Amesin testin annetulla kemikaalilla ja tulkita testin tuloksen

6. lukuvuoden syyslukukausi.

Opetus koostuu perus- ja soveltavasta osiosta. Perustoksikologian opetuksessa käsitellään toksikologian avainkäsitteistöä, toksisuuden ilmenemistä ja muotoja, keskeisimpiä solutason yleisiä toksisuusmekanismeja, toksikologista riskinarviointia, toksikokinetiikan perusteita, karsinogeneesia, mutageneesia ja kehitystoksikologiaa sekä toksisuuden systemaattista tutkimista. Soveltavassa osassa käydään ryhmätöinä läpi elinympäristön ja ravinnon tärkeimmät kemialliset ja fysikaaliset vaarat, niiden altistuslähteet, vaikutusmekanismit ja terveysvaikutukset.

Opiskelijoiden ryhmätyölyhennelmät. Korkeala (toim.): Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY 2007.
Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Tentin kesto 2 h.

Luennot 17 h, laboratoriotyöt 6 h, pakolliset ryhmätyöt 12 h ja kirjallinen tentti 2 h.