Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 08:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 1.11.2019
12:00 - 16:00

Description

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on:

 • Kyky lukea tieteellistä englantia
 • Perustasoinen käsitys kemiallisista periaatteista: alkuaineet, stoikiometria, molaariset yksiköt
 • Perustasoinen käsitys matematiikasta: kyky ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee ja osaa kuvata

1) tärkeimpien alkuaineiden kiertojen perusperiaatteet vesiekosysteemeissä

2) tärkeimpien alkuaineiden lähteet, nielut ja kemialliset sekä biologiset muutosprosessit valtamerien ja järvien vesipatsaassa sedimentissä

3) ihmisen vaikutukset alkuaineiden kiertoihin (mm. ilmastonmuutos mukaan lukien ilmakehän kasvavat hiilidioksidipitoisuudet, lisääntyvät ravinnekuormat ja niistä aiheutuva järvien ja Itämeren ranta-alueiden rehevöityminen, hapan laskeuma)

 • hallitsee akvaattisten biogeokemian tärkeimmät näytteenottomenetelmät
 • hallitsee akvaattisen biogeokemian kemiallisen perusanalytiikan
 • osaa arvioida vesiekosysteemien ympäristöongelmia ja niiden ratkaisukeinoja biogeokemiallisista lähtökohdista

Kurssilla hankitut taidot

 • Kyky lukea ja arvioida akvaattista biogeokemiaa käsitteleviä englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita
 • Kyky tehdä yhteenvetoja tieteellisistä artikkeleita, esitellä niiden sisältöä suullisesti ja osallistua niistä käytävään tieteelliseen keskusteluun
 • Kyky tehdä yksinkertaisia kemiallisiin reaktioyhtälöihin perustuvia massataselaskelmia
 • Kyky suorittaa turvallisen laboratoriotyöskentelyn periaatteita noudattaen perustasoisia biogeokemiallisia analyysejä
 • Kyky kirjoittaa äidinkielellään laboratorioanalyyseihin perustuva raportti

2. vuosi Akva-moduuli Y-kandissa (4. periodi, vuosittain)

Koko kurssi (luennot + harjoitustyöt) = 5 op

Kurssista voi suorittaa myös vain luennot = 3 op

 • Meriveden ja makean veden peruskemia: saliniteetti ja ionit
 • Hiilen, typen ja fosforin kierrot akvaattisissa systeemeissä
 • ”Biological pump” -konsepti
 • Orgaanisen aineen hajoaminen sedimentissä ja pohjasedimentin ravinnevirrat (ns. sisäinen kuormitus)
 • Ilmakehän kohoavan hiilidioksidipitoisuuden vaikutukset akvaattisiin biogeokemiallisiin prosesseihin
 • Rehevöityminen ja alusveden alentunut happipitoisuus (hypoksia) ja hapettomuus (anoksia)
 • Hapan laskeuma, happamoituminen ja ekosysteemien toipuminen

Kurssikomponentit

”Luennot (3 op)” max. 32 opiskelijaa

 • Oppimateriaalin lukeminen ennen luentoja: (8 x 4 t. = 32 t.)
 • “Flipped-classroom” luennot (6 x 2 t. = 12 t.). Ensimmäiset kuusi luentoa käsittelevät akvaattisen biogeokemian perusperiaatteita. Kukin luento perustuu yhteen aiheeseen, jonka oppimateriaali on saatavissa etukäteen. Kunkin luennon yhteydessä on laskuharjoituksia
 • Tavalliset luennot (2 x 2 t. = 4 t.). Luennoill 7 ja 8 käsitellään tapaustutkimuksia ihmisen vaikutuksesta akvaattisiin systeemeihin
 • Ryhmätyö: powerpoint-esityksen valmistelu omasta valitusta aiheesta (22 t.)
 • Seminaaripäivä, jolloin kaikki ryhmät esiintyvät (8 t.)
 • Loppukoe (2 t.)

(Yhteensä 80 t.)

”Harjoitustyöt (2 op)” max. 16 opiskelijaa

 • Kenttätyöpäivä (4 t.)
 • Laboratorioharjoitukset (2 x 4 t. = 8 t.)
 • Tulosten prosessointi Excel-ohjelmistolla ( 15 t.)
 • Raportin kirjoittaminen kuvat (25 t.)

(Yhteensä 52 t.)

HUOM! Osallistujamäärä kurssille on rajoitettu. Luennoille 32 opiskelijaa, joista harjoitustöihin 16 opiskelijaa. Valintakriteereinä käytetään opintomenestystä.

”Luennot (3 op)”

Kurssi osallistuu ”digiloikkaan”, eli kurssilla käytetään digitaalisia opetusmenetelmiä ja myös ”flipped classroom” lähestymistapa. Ennen luentoja oppimateriaalit (kirjallisuus, videot, linkit jne.) ladataan Moodleen. Luennot pidetään tietokoneluokassa ja oppimateriaaliin perustuvat harjoitukset tehdään luentojen aikana.

Lähdekirjallisuutena käytetään valtaosin englanninkielisiä tieteellisiä tekstejä. Muu oppimateriaali on osittain myös suomenkielistä. Luennoilla käytetään molempia kieliä.

Tarkempia tietoja kirjallisuudessa annetaan kurssin aikana.

”Harjoitustyöt (2 op)”

5 op:n kurssi sisältää 2 op:n harjoitustyöt-komponentin. Tämä muodostuu yhdestä kenttätyöpäivästä ja kahdesta laboratoriopäivästä. Näihin liittyvä oppimateriaali on opiskelijoiden saatavilla kurssin Moodle-sivuilla, jonne ne ladataan ennen harjoitustyöpäiviä.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5

Arvosanan erittely

Luennot ja harjoitustyöt (5 op)

 • Läsnäolo luennoilla: 30%
 • Ryhmätyöseminaari: 20%
 • Loppukoe: 30%
 • Harjoitustyöraportti: 20%

Luennot (3 op)

 • Läsnäolo luennoilla: 30%
 • Ryhmätyöseminaari: 30%
 • Loppukoe: 40%

Jos opiskelija suorittaa vain kurssin luennot (3 op), tulee tämä kertoa jo ilmoittautumisen yhteydessä

Tom Jilbert

Suositeltava opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa ECGS-maisteriohjelman kurssin ”Advanced Aquatic Biogeochemistry”.

Korvaa aikaisemmat jaksot 518064 Vesikemia (harjoitustyöt) TAI 502083 Akvaattinen biogeokemia TAI 86208 Johdatus sedimentteihin, luennot ja 86228 Johdatus sedimentteihin, harjoitustyöt.