Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.2.2019 at 00:00 - 31.3.2019 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 12.8.2019
08:00 - 17:00
Mon 19.8.2019
08:00 - 17:00
Mon 26.8.2019
08:00 - 17:00
Tue 27.8.2019
08:00 - 17:00
Wed 28.8.2019
08:00 - 17:00
Thu 29.8.2019
08:00 - 17:00
Fri 30.8.2019
08:00 - 17:00
Fri 22.11.2019
12:15 - 16:00

Description

Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kurssit akvaattisten tieteiden perusteet (ENV-311) ja vesieliöiden lajintunnistus.

 • Tunnistaa vesiekosysteemien eri eliöryhmät ja kunkin ryhmän yleisimmät lajit
 • Hallitsee vesistötutkimuksen perusnäytteenottovälineistön käytön ja osaa käyttää ja soveltaa tutkimustavoitteen mukaisia näytteenottimia ja menetelmiä
 • Ymmärtää eri eliöryhmien kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa käyttää soveltuvissa tilanteissa
 • Osaa kuvata meri- ja järviekosysteemien keskeiset fysikaalis-kemialliset ja biologiset yhteneväisyydet ja eroavaisyydet
 • Tunnistaa ja osaa kuvata vesiekosysteemien keskeisimmät morfometriset käsitteet
 • Ymmärtää ainetaselaskujen perusidean ja osaa käyttää laskukaavoja soveltuvasti
 • Osaa etsiä, lukea ja arvioida lähdemateriaalia ja tuottaa tieteellistä raporttitekstiä
 • Pystyy soveltamaan teoreettista tietoa tutkimustavoitteen mukaisesti
 • Osaa kirjallisesti raportoida ja esittää suullisesti tieteellisen tutkimuksen tulokset
 • Osaa työskennellä ryhmässä

Suositellaan suoritettavaksi 2. opintovuoden jälkeisellä kenttäkaudella. Opintojakso järjestetään joka vuosi.

Vesistötutkimuksen kenttä- ja laboratoriotyöskentely.

 • Vesistötutkimuksen fysikaalis-kemiallisten näytteiden ottaminen ja analysointi laboratoriossa
 • Vesieliöryhmien (kasviplankton, eläinplankton, pohjaeläimet, makrofyytit, kalat) näytteenotto, käsittely ja ajankohtainen tutkimus
 • Vesistöalueiden morfometrinen kuvaus, valuma-alueen määritys ja ainetaseiden laskenta

Osallistuminen luento-, kenttä- ja laboratoriotyöskentelyyn, työselostusten laatiminen ja omatoiminen työskentely. Kenttäkurssiosuus on 2 viikkoa (maanantaista perjantaihin), jonka jälkeen laboratoriotyöskentelyä Helsingissä viikko. Kurssin lopuksi raportti ja syksyllä seminaari.

Kenttäkurssityöskentelyä ja raportin laadintaa tukeva kirjallisuus.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnissa käytetään kurssityöskentelyä ja työselostuksia.

Aika ja paikka: 12.8.-30.8.2019;

1. viikko Tvärminnen eläintieteellinen asema, 2. viikko Lammin biologinen asema ja 3. viikko Viikki

Yliopistonlehtori Leena Nurminen

Esivaatimuksena 518062 Vesieliöiden lajintunnistus tai ENV-313 Akvaattinen eliötunnistus,

ja

518061 tai ENV-311 Akvaattisten tieteiden perusteet, tai vastaavat tiedot