Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.4.2020 at 08:00 - 18.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 28.5.2020
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Fysikaalinen kemia (ETK-510), YFYS1 (MAAT-001), YFYS2 (MAAT-101)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja mallittaa veden vaikutuksia/käyttäytymistä elintarvikematriisissa ja kuvailla faasimuutosten vaikutuksia elintarvikkeiden prosessointiin ja laatuun. Hän tuntee elintarvikkeet dispersseinä järjestelminä ja pehmeinä tiiviinä aineina. Hän ymmärtää elintarvikkeiden fysikaaliseen rakenteeseen ja sen itsejärjestymiseen ja pysyvyyteen kolloidisessa ja mikroskooppisessa mittakaavassa vaikuttavia tekijöitä. Hän hallitsee reologiset peruskäsitteet ja tuntee yleisimmät reologiset mittaukset.

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. IV periodi.

Elintarvikemateriaalin ja veden vuorovaikutukset. Faasimuutokset ja niiden vaikutus elintarvikkeiden prosessoitavuuteen, säilyvyyteen ja erilaisten muutosten/reaktioiden kinetiikkaan. Itsejärjestyminen ja kolloidiset vuorovaikutukset dispersseissä elintarvikejärjestelmissä, erityisesti emulsioissa, vaahdoissa ja geeleissä. Elintarvikkeiden tärkeimmät mekaaniset ja reologiset ominaisuudet ja niiden mittaamisen perusteet.

Luennot, harjoitustyöt ja itseopiskelu. Harjoitustöihin osallistuminen on pakollista.

Luentomateriaali (Moodle)

Luento-opetus, harjoitustyöt, laskuharjoitukset

Kirjallinen lopputentti tai suoritus luentokohtaisilla tenteillä 75 % ja laskuharjoitukset 25 %. Arvostelu asteikolla 0 - 5.

Luennot, harjoitustyöt ja itseopiskelu. Harjoitustöihin osallistuminen on pakollista.

Kirsi Jouppila