Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.4.2020 at 08:00 - 18.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kurssi on tarkoitettu elintarviketieteiden kandiohjelman opiskelijoille. Resurssien mukaan kurssia voidaan tarjota muillekin opiskelijoille.

Elintarvikekemian perusteet (ETK-112) ja Kemialinen analytiikka (ETK-530) tai vastaavat tiedot

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee elintarvikkeiden perusanalyysimenetelmien teoriaan sekä osaa elintarvikkeiden perusanalyysien käytännön suorittamista. Opiskelija ymmärtää eri menetelmillä saatuja tuloksia sekä pystyy arvioimaan saatujen tulosten luotettavuutta.

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. Kaksi kurssia, joista toinen on III ja toinen IV periodissa

Kurssi on kuuden viikon mittainen laboratoriotyökurssi, johon sisältyy luentomuotoista opetusta 3 tuntia viikossa. Kurssilla käydään läpi elintarvikkeiden perusanalyysien teoria ja suoritus: kosteus/kuiva-aine, tuhka, proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, rasvojen hapettuminen, vitamiinit. Kukin työpari tai pienryhmä tekee työt itsenäisesti kirjallisten ohjeiden mukaan. Kurssiin kuuluu oleellisena osana tarvittavien laskujen oppiminen sekä tulosten kriittinen tarkastelu.

Kurssi järjestetään kuuden viikon mittaisena laboratorioharjoitustyökurssina. Työt tehdään sovittujen aikataulujen mukaisesti viikoittain. Kurssiin kuuluu laboratoriotöiden lisäksi viikoittainen luento, jossa käydään läpi kunkin tulevan viikon laboratoriotöiden teoriaa ja suoritusta sekä edellisen viikon tulokset.

Pakollinen: Työturvallisuus- sekä harjoitustyöohjeet

Vapaaehtoinen: Mattila, P., Piironen, V. & Ollilainen, V. (2001) Elintarvikekemia ja –analytiikka sekä kurssiaineisto Moodlessa

Opiskelijoiden valvottu työskentely laboratoriossa, laboratoriopäiväkirja, saatujen tulosten tarkastelu ja vertailu kirjallisuus tms. arvoihin sekä saatujen tulosten ja käytettyjen menetelmien kriittinen tarkastelu. Tulosten vertailu muiden ryhmien saamiin tuloksiin.

Loppukuulustelu, jossa noin puolet tehtävistä koostuu laskuista, arviointi asteikolla 0–5. Laboratoriopäiväkirja saa olla tentissä mukana. Arvioinnissa otetaan huomioon myös laboratoriotyöskentelytaidot: huolellisuus, aikataulujen noudattaminen, ryhmätyöskentely ja vastuunotto (max 25 % arvosanasta).

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Luennot, harjoitustyöt ja itseopiskelu

Velimatti Ollilainen, Susanna Kariluoto

Korvaa opintojakson 840012 (ETK225).